مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، مقیاس، ساکنین، هویت، اجتماعی

مرتبه به وجود آمد، اما تفاوت قابل توجهی نسبت به برج ها و مجتمع های مسکونی دهه 1350 داشت که غالباً بدون توجه به اصول و معیارهای شهرسازی در برنامه ریزی و طراحی آنها انجام ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، همسایگی، اجتماعی، &، محله، اجتماع، خانه

اطلاعات (Wallmen, Barry, 2001)، تأهل؛ ا فراد متأهل بیشتر از مجردین به روابط همسایگی اهمیت می دهند، تحصیلات و درآمد بالا(Campbell & Lee, 1992) ، مدت اقامت و ثبات در سکونت & Nagi, 2002) (Forrest, ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع مسکن، ، مى، اجتماعی، هاى، زندگى، مسکونى

یا نقطه نظر شخصی عمل نمایند(پوردیهیمی، 1391). بنابر این برای دستیابی به محیط متناسب با نیاز های رفتاری، انتظارات، توقعات و نیاز های کیفی کاربران و در نهایت به یک مسکن مطلوب باید ضمن شناخت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع معماری، نوری، تاریکی، فضا، گنبد، به¬،

پرسش را لویی¬کان با صراحت از پیش داده است. “من باور ندارم فضایی که تنها به¬گونه¬ای ساختگی روشن می¬شود ارزش آن را داشته باشد که به آن اتاق بگوییم” (گروتر،1375،ص65). 2-2-4-5- تادو ¬آندو آندو معمار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، همسایگی، مسکونی، پری، محله، فرهنگی، پیاده

قرار داشت. طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد. گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، تراکم، ،، حداکثر، طبقات، مسکونی، مساحت

باشد. -5 انتخاب مدول بهینه در سازه از موارد بسیار ضروری که با توجه به سرعت ساخت کاهش اتلاف مصالح و به حداقل رساندن قطعات قابل تکرار درتولید انبوه توصیه می¬شود. -6 مقایسه سیستم¬ها از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره عالم، نور،، ظلمت، موجودات، ، سهروردی، اشراق

مزدا است” ( ژینیو،1382،ص96). زرتشت یکی از اولین داعیان توحید در جهان است. او به وحدانیت اهورامزدا قایل است و از تعارض نور و ظلمت سخن می¬گوید. او اهورا مزدا را مبداء نور و ظلمت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مى، محله، همســایگى، همسایگی، هاى، شهری

است که درسمت راست آن ها پارک ها قرارداده شده اند.واحدهای مسکونی به میزان بسیار کمی به انتهای خیابان ها و محیط های عبوری اطراف دید دارند و بازشوهای واحدهای مسکونی به سوی مراکز پر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع ،، ، مسکن، .، امنیت، هــای، کـه

ک اجتمــاعی هســتند. او هم چنین خانه را یک حقیقت انسـانی مـیدانـد کـه انسان حتی در سخت ترین شرایط، برای دستیابی به خانـه آرمانی خود تلاش نموده است، و میتوان انتخاب های او را کــه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، مسکونی، مجموعه، خصوصی، کنترل، فضاهای، ساکنین

دو مفهوم متقابل هستند، تأکید بیش از اندازه بر خلوت می تواند موجب انزوا و تعامل خارج از کنترل می تواند موجب از دست رفتن زندگی خصوصی شود. ا فزایش تراکم، خلوت و تعامل اجتماعی ادامه مطلب…

By 92, ago