امروزه سازمان‌ها در همه کشورها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه دست یابند مدیر به‌عنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک¬های مؤثر رهبری است (رابینز ، 1384). با پیشرفت تکنولوژی و صنعت به‌طور جبری از ساعات کار کم شده و بر میزان ساعات فراغت افزوده گردیده است که این زمان نبایستی با بی‌توجهی به بطالت بگذرد. برخی از مردم به این باور رسیده‌اند که از ساعات کار خود کاسته و برای حفظ تندرستی و کسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنویس،1381).
درزمینهٔ تأثیرات جسمانی گذران مطلوب اوقات‏فراغت و بخصوص ورزش بر سلامتی انسان باید اذعان داشت آنچه امروز موجب گرایش هر چه بیشتر مردم در تمام جهان به‌سوی فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت می‌شود تأثیرات جسمانی فعالیت‌ها بر دستگاه‌های مختلف بدن می‌باشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعالیت‌های ورزشی در اوقات‏فراغت به‌خوبی احساس شده است و این احساس نیاز موجب پرداختن جدی انسان‌های مطلع به ورزش می‌گردد(تندنویس،1375).
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می‌تواند رفتار کارکنان را به‌گونه‌ای هدایت کند که بر کارکرد و وظایف سازمانی آن‌ها تأثیر بگذارد (کفی ، 2012). اهمیت و نقش شرکت در فعالیت‌های ورزشی در زندگی اجتماعی دنیای صنعتی حاضر مقوله‌ای ست که بخشی از برنامه‌های کارکنان را به خود اختصاص داده است. بنابراین با توجه به این مسئله که ورزش و فعالیت بدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در پر کردن اوقات‏فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعالیت بدنی در تأمین سلامتی و پیشگیری از انواع ناهنجاری‌های جسمانی، روانی، اجتماعی و عاطفی به انجام این تحقیق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به این امر جلب کنیم که این قشر جامعه(کارکنان) نیازمند تحرک، پویایی، شادابی، نشاط و سلامتی است و باید با ایجاد شرایط و موقعیت‌های مناسب، علاقه و اشتیاق آن‌ها را به ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت افزایش داد و با کشاندن و جذب آنان به محیط‌های ورزشی، جامعه‌ای سالم و پویا داشته باشیم. در بخشی از تحقیق حاضر به میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی پرداخته می‌شود که محققان بسیاری در این زمینه پژوهش کرده‌اند و نتایج متفاوتی را به همراه داشته است.
در تحقیق حمیدی و چوبینه(1379) نحوه گذران اوقات‏فراغت کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر فعالیت ورزشی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ورزش نقش کمی را درگذران اوقات‏فراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمی‌کردند(حمیدی و چوبینه،1379). در سال 1386 مختاری طی پژوهشی نشان داد که افراد میان‌سال کمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعالیت‌های ورزشی شرکت می‌کنند. در بخش دیگر تحقیق ارتباط بین شرکت در فعالیت‌های ورزشی با کیفیت زندگی موردبررسی قرار می‌گیرد که نتایج موافق و مخالفی را در تحقیقات به همراه دارد. آهنگری(1385) طی تحقیقی به بررسی کیفیت زندگی افراد سالمند شهر تهران پرداخت که نتایج ارتباط معنی‌داری رابین کیفیت زندگی و فعالیت بدنی نشان داد(آهنگری،1385). از طرفی ویلیام و جیمز (1993) اثر ورزش و فعالیت بدنی و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسی قرار داد که نتایج به‌طور مجزا در زنان، حاکی از ارتباط معنی‌داری بین فعالیت بدنی و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان این رابطه مشاهده نگردید(ویلیام و جیمز،1993).
با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده،در کشور ما هرچند که رضایت زندگی حوزه و مفهومی بدیع و نو می‌باشد بااین‌حال اکثر تحقیقات انجام‌شده بر روی گروه‌های مختلف اجتماعی و بیماران و افرادی با مشکلات توان‌بخشی می‌باشد، ولی درزمینهٔ اثر ورزش و فعالیت بدنی در زمان اوقات‏فراغت بر رضایت زندگی در کارکنان هنوز در ابتدا و آغاز راه می‌باشد و مطالعات و پژوهش در این زمینه بسیار کم و اندک صورت پذیرفته است. بنابراین این امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه کارکنان انجام دهد. بنابراین اگر یافته‌های پژوهش مبتنی بر اثرات مثبت فعالیت‌های ورزشی در رضایت زندگی باشد، بسیار قابل‌توجه بوده که بر اساس آن تشویق و ترغیب بیشتری را در میان کارکنان ادارات مختلف برای پرداختن به ورزش به وجود می‌آورد.

1-4-اهداف تحقیق
1-4-1-هدف کلی
هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت از زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی می‌باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصی
1. توصیف وضعیت سن، جنسیت، میزان تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
2. توصیف سابقه شرکت در فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
3. توصیف تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
4. توصیف مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
5. توصیف شدت فعالیت‌های ورزشی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
6. . توصیف وضعیت رضایت زندگی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
7. . تعیین ارتباط بین سابقه شرکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
8. . تعیین ارتباط بین تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
9. . تعیین ارتباط بین مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
10. . تعیین ارتباط بین شدت فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی
11. . تعیین ارتباط بین شرکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی

1-5-فرضیه‌های تحقیق
1. بین سابقه شرکت در فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
2. بین تعداد جلسات فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
3. بین مدت‌زمان انجام فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
4. بین شدت فعالیت‌های ورزشی و رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.
5. بین شرکت در فعالیت‌های ورزشی با رضایت زندگی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی ارتباط وجود دارد.

1-6-پیش‌فرض
کلیه سؤالات پرسشنامه فهم مشابهی را برای محقق و آزمودنی‌ها ایجاد نموده است.
کلیه آزمودنی‌ها سؤالات را با نهایت دقت و صحت لازم پاسخ داده‌اند.

1-7-محدودیت‌های تحقیق
1-7-1-محدودیت در کنترل محقق
1. آزمودنی‌های شرکت‌کننده فقط شامل کارکنان ادارات ورزش و جوانان(زن و مرد) بودند.
2. محدود کردن جامعه آماری تحقیق به کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالی.
3. تمامی پرسشنامه‌ها در طول یک ماه، توزیع و جمع‌آوری گردید.

1-7-2-محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل
1. شرایط مکانی تکمیل پرسشنامه برای همه آزمودنی‌ها یکسان نبود.
2. ممکن است تعداد سؤالات بر پاسخ آزمودنی‌ها تأثیر سوء گذاشته باشد.
3. عدم همکاری کامل از جانب برخی از کارکنان اداره ورزش و جوانان.

1-8-متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل: در این تحقیق متغیر مستقل فعالیت ورزشی می‌باشد.
متغیر وابسته: در این تحقیق متغیر وابسته رضایت از زندگی می‌باشد.

1-9-تعریف مفاهیم، اصطلاحات و واژه‌ها
فعالیت ورزشی: فعالیت ورزشی زیرمجموعه‌ای از فعالیت بدنی است. درواقع ورزش یک فعالیت بدنی طراحی‌شده و دارای ساختار است که قابلیت تکرار دارد و ازنظر بهبود یا حفظ آمادگی جسمانی سودمند است؛ بنابراین همه برنامه‌های بدن‌سازی و بسیاری از فعالیت‌ها و تمرینات ورزشی، به‌عنوان ورزش شناخته می‌شوند(نجاتی،1387).
رضایت از زندگی: ازنظر لغوی به معنی چگونگی زندگی بوده و در اصطلاح مفهومی چندوجهی، نـسبی، و متأثر از زمان و مکان و ارزش‌های فردی و اجتماعی است و همچنین دارای ابعاد عینی و بیرونی، ذهنـی و درونـی است که نمی‌توان برای آن تعریفی جامع‌ومانع ارائه داد (خوارزمی، 1383).
رضایت از زندگی:
مفهومی
رضایت از زندگی مفهومی چندوجهی، نسبی و متأثر از زمان، مکان و ارزش‌های فردی و اجتماعی است. درمجموع، رضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخص و وضعیت فعلی او در زندگی هست که هر چه شکاف میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد، رضایتمندی او کاهش می‌یابد (اینگهارت،1373)
عملیاتی
رضایت از زندگی: رضایت از زندگی شامل نمره‌ای است که فرد از طریق پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) به دست می‌آورد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه‏ی تحقیق

در این فصل ابتدا به مروری بر مبانی نظری و علمی موضوع تحقیق پرداخته‌شده و سپس به پژوهش‌های انجام‌شده در ارتباط با موضوع تحقیق اشاره‌شده است. لازم به ذکر است بخش مروری بر پژوهش‌ها به تفکیک در دو بخش پژوهش‌های داخلی و خارجی ارائه می‌گردد.

2-1-مبانی نظری تحقیق
در حال حاضر جوامع انسانی به‌سوی موقعیتی از تاریخ خویش گام برمی‌دارند که به آن تمدن فراغت نام نهاده‌اند. تمدنی که زاییده خودکار شدن وسایل تولید، کالاهای کشاورزی و صنعتی است که افزایش درآمد سرانه و طولانی و مهم شدن اوقات‏فراغت را سبب شده است. تمدن انسانی از بند کار سنگین برای تولید موردنیاز ادامه حیات رهایی یافته و تمایل دارد تا اوقات‏فراغت خود را در سایه پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی به صورتی متفاوت و دلپذیر درآورد. نهضت جدید بهزیستی برای استفاده از اوقات‏فراغت و کنش آن در سلامت جسمی و روحی تأکید کرده است و آن را به‌عنوان پیشگیری قبل از درمان مطرح می‌کند. افرادی که بر شیوه زندگی خودکنترلی ندارند با بیماری‌های رنج‌آور و مرگ زودرس مواجه خواهند شد(حمیدی،1386)
درصد کمی از مردم به این باور رسیده‌اند که از ساعات کار خود کاسته و برای حفظ تندرستی و سلامتی و کسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند. البته به‌جرئت می‌توان گفت باگذشت زمان، درصد بیشتری از مردم معتقد به بهبود کیفی زندگی می‌شوند و شکی نیست رسیدن به این باور مستلزم داشتن تحصیلات عالیه، تجربه مفید و تغییر دیدگاه‌ها و جهان‌بینی کلی افراد است. بهبود نسبی کیفی زندگی و ایجاد رفاه اجتماعی بیشتر، زمینه مناسب تفکر و یافتن راه‌های بهتر زیستن را فراهم می‌سازد (تندنویس،1381).
تحقیقات متعددی نشان داده‌اند، نا به سامانی و سرگردانی انسان در انجام فعالیت ورزشی، به‌ویژه در محیط‌هایی که آکنده از عامل‌های تنش آور است زندگی شخصی و شغلی انسان‌ها را با بحران‌های متفاوتی روبه‌رو می‌سازد، همچنین روشن ساخته‌اند که پرداختن به تفریحات سالم در اوقات‏فراغت به‌ویژه فعالیت‌های ورزشی، آثار مثبت و فراوانی در بهبود این وضعیت دارد. انواع رشته‌های مختلف ورزشی، پرکننده اوقات‏فراغت مردم کشورهای مختلف هستند و به‌جرئت می‌توان اظهار داشت که ورزش بیش از هر فعالیت دیگری پرکننده اوقات‏فراغت مردم است و در بعضی از کشورها از چنان جایگاهی برخوردار است که می‌تواند در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها از عوامل تعیین‌کننده باشد(اسدی،1371).

2-1-1-جایگاه ورزش در زندگی
اسناد به‌جامانده از زمان‌های بسیار دور نشان می‌دهد که چینی‌ها، هندی‌ها، ایرانیان، بابلیان و یونانیان در فعالیت‌های گوناگون تفریحات سالم به‌صورت جدی مشارکت داشته‌اند و پرداختن به موسیقی، نمایش، بازی‌ها، مسابقات ورزشی، نقاشی، مجسمه‌سازی، شکار، ماهیگیری، سوارکاری، شنا و دویدن بین طبقات مختلف