هدف کلی:هدف کلی تحقیق حاضر بررسی وارزیابی الگوهای بنیادی کودکان پسر شهر ملایربود.
اهداف اختصاصی یا جزیی:
1.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی دویدندر پسران شهری
2.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی یورتمه دویدندر پسران شهری
3.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی لی لی کردن در پسران شهری
4.آگاهی ومقایسه و ارزیابیتفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی پرش جفت پسران شهری
5.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی جهش کردن پسران شهری
6.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی سر خوردن پسران شهری
7..آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی دریبلپسران شهری
8.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادیضربه زدن به توپ ثابتپسران شهری
9.آگاهی ومقایسه و ارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی هل دادن توپپسران شهری
10.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند پسران شهری
11.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند پرتاب بالای شانه پسران شهری
12.آگاهی ومقایسه وارزیابی تفاوتهای رشدی الگوهای بنیادی گرفتند هل دادن توپ پسران شهری
5) فرضیه های تحقیق:
1.بین رشد الگوهای بنیادی دویدن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
2.بین رشد الگوهای بنیادییورتمه رفتن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
3.بین رشد الگوهای بنیادی لی لی کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
4.بین رشد الگوهای بنیادی پرش جفت در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
5 بین رشد الگوهای بنیادی……در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
6 بین رشد الگوهای بنیادیسر خوردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
7. .بین رشد الگوهای بنیادی دریبل کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
8 بین رشد الگوهای بنیادی ضربه زدن به توپ ثابت کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
9 بین رشد الگوهای بنیادیضربه زدن با پا کردن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد
10-.بین رشد الگوهای بنیادی گرفتن در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
11 بین رشد الگوهای بنیادیپرتاب بالای شانه در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
12 بین رشد الگوهای بنیادی حل دادن توپ با پا در پسران شهر تفاوت معنی داری وجود دارد.
پیش فرضهای تحقیق
پیش فرض‌های تحقیق حاضر عبارتند از:
شرکت¬کنندگان از انگیزه لازم برای اجرای مهارت برخوردار هستند.
شرکت¬کنندگان در حین اجرای مهارت خستگی جسمی و ذهنی ندارند.
شرکت¬کنندگان از توزیع توانایی آموزش پذیری حرکتی عمومی طبیعی برخوردار هستند.
قلمرو و محدودیت‌های تحقیق
بدون تردید در تمام مطالعات انسانی رویدادهای به وقوع می‌پیوندد که در مواردی قابل کنترل بوده و در سایر موارد امکان کنترل آن‌ها به طور کامل وجود نداشته، و ممکن است بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد.
قلمرو تحقیق
محدودیت های قابل کنترل:
آزمودنی ها از مدارس پسرانه شهر انتخاب شده اند.
دامنه سنی شرکت کنندگان بین 7 تا12 سال بود. آزمودنی ها در صحت و سلامت بوده اند.
2مهارت دستکاری و جابجایی انتخاب شده است.

محدودیت های غیر قابل کنترل:
عدم کنترل هیجان و اضطراب آزمودنی ها به خصوص مقابل فرد ناشناس دوربین
تفاوت فردی آزمودنی ها از نظر انگیزه شرکت در تحقیق بازیگوشی های آزمودنی ها
آب و هوا

تعریف نظری واژه‌ها
رشد حرکتی : عبارت است از مطالعه تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایندهایی که زیر ساز این تغییرات هستند و عواملی که روی آنها اثر می گذارند.(گالاهو-ازمون 2006)
1مهارتهای بنیادی: عبارت است از عبارت است از یک فعالیت حرکتی که دارای هدف معینی باشد.مهارتهای بنیادی در واقع پایه واساس فعالیت حرکتی پیشرفته و پیچیده تر مراحل بعدی هستند (هی وود).
مهارتهای جابجایی: مهارتهایی که در تغییر محل بدن و حرکت آن در فضا استفاده می شوند. (هی وود 1383).
مهارتهای دستکاری: توانایی تماس کنترل شده و دقیق با اشیای موجود در محیط یا حرکاتی که از طریق انگشتان یا از طریق اندام فوقانی در دست جابجا می شود.(پاینه-ایساکس2002).

تعاریف عملیاتی:
1 مهارت بنیادی دویدن: دویدن مهارت حرکتی پیشرفته تری نسبت به راه رفتن است اما بسیاری از ویزگی های برجسته هر دو با هم مشابه است. بنابر تعریف دویدن دارای یک مرحله پرواز است که طی آن هیچ یک از پاها با زمین در تماس نیستند در حالی که در مهارت راه رفتن یکی از پاها دائما با زمین تماس دارد. کودکان در حدود 6 الی 7 ماه پس از شروع راه رفتن به این مرحله (پرواز ) می رسند.
2 مهارتبنیادی دریافت کردن: هدف از دریافت حفظ مالکیت یک شیئ پس از دریافت است. دریافت یک شی با دستها بهتر از دریافت آن به کمک بدن است زیرا به این ترتیب فرد می تواند به طور سریع توپ را با دستها برای هر موقعیت دیگری که بخواهد آماده کند. معمولا پس از دریافت عمل پرتاب انجام می گیرد. (هی وود1383 (
5مهارت بنیادی جهش عمودی :پریدن یک حرکت اساسی است که هنگامی اتفاق می افتد که بدن به وسیله نیروی تولید شده توسط یک یا دو پا به هوا پرتاب می شود و روی یک یا دو پا فرود می آید. جهش کردن- لی لی کردن- پریدن از روی موانع و انواع دیگر پریدن در طبقه مشخصی از مهارتها به نام پریدن قرار دارند. عمل پرش در این مهارتها توسط نیرویی که با یک یا هر دو پا به زمین وارد می شود انجام می گیرد. در نتیجه این نیرو بدن از زمین کنده شده به جلو و بالا حرکت می کند.
مهارت بنیادی دریبل کردن:دریبل کردن یک توپ با استفاده از دست یکی از الگوهای حرکتی بنیادی است ( پاین و ایساکس – 2005 ویکاستروم 1983 ویلیامز 1983) . دریبلکردن یکتکلیف پیچیده ای است که نیازمند تنظیم دقیق فاصله اشیاء نیرو و مسیر حرکت آنها است. دریبل کردن پس به زمین زدن و گرفتن توپ ظاهر می شود. علاوه بر این دریبل کردن موثر نیازمند ادراک خوب شکل- زمینه و عمق است.
2- یورتمه رفتن
یورتمه رفتن و سر خوردن نمو گیر از دوحرکت گام و جهش باپای هدایت کننده جهت حرکت است هنگامی که اجرا کننده جهت حرکت است سر خوردن نامیده می شود گالاهو-آزمون( 2006)
3- لی لی کردن
لی لی کردن بیشه یوش افقی و عمودی است با این تفاوت که در آن جدا شدن از زمین و فرود با یک پا انجام می شود به عبارت دیگر پرش با یک پا و فرود با همان پا است گالاهو-آزمون( 2006)
4-جهش کردن
جهیدن همانند دویدن است که در ان با یک مرحله انتقال وزن بدن از یک پا ی دیگر وجود دارد با این تفاوت که جدا شدن از سطح تماس بصورت مداوم و بر وقفه بودن ومیزان جا به جایی عمودی وافقی در جهیدن بیشتر از دویدن است جهیدن شامل استفاده از نیروی قوی تر برای تولید جا به جایی عمودی و افقی بیشتر نسبت به دویدن است . گالاهو-آزمون( 2006)
5-پرش عمودی
6-سر خوردن
ترکیبی از دوحرکت بنیادی گام وجهش با پای هدایت کننده جهت حرکت است
درزمانی که در طرفین …می جهند سر خوردن نامیده می شود گالاهو-آزمون( 2006)
7ضربه زدن با پا
ضربه زدن پا با یکی از انواع ضربه زدن است که در آن از پا برای اعمال نیرو به یک جسم استفاده می شودحالت های دقیق ضربه زدن با پا ممکن است با تنظیم پا ی ضربه زننده ودر گیر شدن دستها و تنه در حرکت انجام
می شود گالاهو-آزمون( 2006)
8 ضربه زدن با یک روش ثابت
اولین حرکات ضربه زدن با دست در کودکان زمانی ظاهر می شود که آنها بتوانند با یک روش به اشیا ضربه بزنند ضربه نوسانی با یک چوب به توپیکه روی زمین یا در حال پرواز است اعمال آشنایی برای اکثر کودکان است گالاهو-آزمون( 2006)

9 پرتاب بالای شانه
در چند دهه گذشته پرتاب بالای شانه با تاکید بر شکل ،دقت و فاصله پرتاب به طور گسترده مطالعه شده و با توجه به این سه عامل که پرتاب کننده لحاظ می کند و با توجه به وضعیت پر جرا ء پرتاب معتبر خواهد بود
10 غلتاندن یا هل دادن توپ
غلتاندن توپ یکی دیگر از الگوهای حرکتی بنیادی است توانایی غلتاندن توپ اغلب به وسیله دقت هدف گیری و بر خورد مورد مطالعه قرار می گیرد تا فاصله و ساخت غلتاندن . الگوی حرکتی هر غلتاندن در
ورزشها و فعالیت ها تفریحی زیادی استفاده می شود در بولینگ برای تاپ دادن و هل دادن و قل خوردن ودر سافت بال برای دریافت کردن از پایین از الگوهای غلتاندن استفاده می شود

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
مهارتهای حرکتی بنیادی
مهارت های حرکتی بنیادی امیل کودکی،حاصل مرحله حرکت مقدماتی دوره نوزادی است این مرحله ازرشدحرکتی،زامانی رامیدهدکه کودک مراآن به طورفعال نه درگیرجستجووآزمایش به کمک توانایی های حرکتی خودهستنددراین مرحله کودک می آوزدکه چگونه انواع متفاوتی ازحرکات متعادلی،انتقالی ودستکاری باابتدابه طورجداگانه وسپس باترکیب بایکدیگراجراکند.کودکانی که درمرحله ی رشدالگوهای حرکتی بنیادی قراردارند،درحال یادگیری این مطلب هستندکه چگونه باحرکات ماهرانه وکنترل شده به انواع محرک هاواکنش نشان می دهند.الگوهای حرکت بنیادی،الگوهای پایه وقابل مشاهده دررفتارهستند،فعالیت های انتقالی مثل دویدن وپریدن فعالیت های رستگاری مثل پرتاب ودریافت وفعالیت های تعادلی مثل راه رفتن روی چوب موازنه ویا تعادل روی یک پامثالهایی ازحرکات بنیادی هستندکه بایدطی سال های اولیه کودکی توسعه یابددرادامه بایدگفت که مهارت های بنیادی عبارت است ازیک فعالیت حرکتی که دارای هدف معینی باشد،مهارت های بنیادی درواقع پایه واساس فعالیت های حرکتی وپیچیده ترمراحل بعدی هستند.عوامل فراهم سازی ومحدودکننده های موجوددرتکلیف حرکتی،بیولوژی فردوشرایط محیط یادگیری، تأثیربسزایی درکسب مهارت های حرکت بنیادی تکامل یافته دارند(گالاهو-آزمون2006)
یک مهارت ورزشی در اصل از ترکیب دو یا چند مهارت بنیادی به وجود می آید.دشواری آن نیز بیشتر به علت ترکیب چند مهارت بنیادی وهماهنگی آنها در قالب مهارت ورزشی است.کودکان معمولا تمایل به حرکات بنیادی به زنجیره ای ازمراحل پی درپی وقایع شناسایی تقسیم شده است که براساس اهداف الگوی خودحرکات بنیادی درسه سطح جداگانه(اولیه،مقدماتی وپیشرفته)قرارمی گی رندکه به طور مختصر به توصیف آنهامی پردازیم.
سطح اولیه
سطح اولیه یاآغازین مرحله حرکت بنیادی،اولین تلاشهای هدف دارکودک دراجرای یک مهارت بنیادی رانشان می دهدوویژگی های این سطح انجام نامناسب بخ شهایی ازحرکت استفاده ی خیلی کم یابیش ازحدازبدن وضعف درهمانگی واجرای موردآن است تلفیق جنبه های مکانی وزمانی حرکت ضعیف است،معمولاًحرکات انتقالی،دستکاری وتعادلی یک کودک دوساله درسطح اولیه قرارداردوبعضی ازکودکان ممکن است دراجرای برخی ازالگوهای حرکتی،فراترازاین سطح باشند،ولی اکثرآنهادرمرحله ی اولیه قراردارند.
سطح مقدماتی
سطح مقدماتی شامل کنترل،هماهنگی وآهنگ بهتراجرای حرکات بنیادی است،هماهنگی عنصرزمانی ومکانی حرکت بهبودیافته،اما الگوهای حرکتی درعین هماهنگی بیشتر،هنوزهمعموماًمحدودیااقراق آمیزهستند،کودکانی که دارای هوش وعملکردبدنی طبیعی هستند،تمایل دارندسطح مقدماتی راازطریق فرایندبالیدگی باپیشرفت وطرقی طی کنند،مشاهده ی یک کودک 3یا4ساله،انواع حرکات بنیادی درسطح مقدماتی رانشان می دهد،بسیاری ازافرادبزرگ سال وهمچنین کودکان می توانند،اغلب الگوهای حرکتی رافراترازسطح مقدماتی اجراکنند.
سطح بالیدگی
سطح بالیدگی رامی توان ازطریق اجراهای هماهنگ کنترل شده ودارای کارایی مکانیکی بیشترشناسایی کرد،اکثراطلاعات موجود درموردکسب مهارت های حرکتی بنیادی حاکی ازآن است که که