برنامه ریزی صحیح و هدف مند ساختن آموزش ها و صرف بودجه ها، کمک نمود.

(5-4) پیشنهادهای کاربردی:

(5-4-1) پیشنهادهای کاربردی:

  • بر اساس یافته های پژوهش اکثر زنان روستایی مورد مطالعه در این پژوهش، در تمام بخش های عنوان شده نزدیک به 50 درصد زنان نیاز به آموزش را در سطح متوسط ارزیابی نموده اند. در دو بخش تولید محصولات زراعی – باغی و پرورش دام و تولید فراورده های دامی، نیاز به آموزش بالاتر از حد متوسط بود. از اینرو می توان دوره های آموزش ویژه زنان روستایی رادر فصولی که دارای مشغله کاری کمتری هستند، ارائه نمود. این دوره ها باید با توجه به سن و میزان سواد آنها بوده و برنامه ها طوری تدوین شود که احساس بیهودگی و دلزدگی نکنند و حتی الامکان به صورت عملی برگزار شود تا فهم مطلب راحت تر بوده و موجب کارایی بیشتر آنها شود.
  • در بخش مشاغل کشاورزی و کارهای وابسته به آن، آموزش هایی مانند آموزش ارتقاء کیفیت و بازده محصول، و فنون بازاریابی اثربخش می باشد. و می تواند در ارتقاء سطح اعتماد بنفس زنان به منظور حضور مؤثر و با درایت در این زمینه کمک نماید.
  • اگر چه نتایج مطالعه آموزش بخش مشاغل خانگی را به شکل معنادار تأیید ننمود، اما مقایسه ی میانگین حاصل در این زمینه بیانگر نیاز در حد متوسط زنان به آموزش در این بخش است. لذا با برنامه ریزی صحیح و بعد از اجرای آموزش برای دو اولویت بخش کشاورزی و دامداری، می توان گفت در بخش مشاغل خانگی، آموزش های متنوع صنایع خانگی اعم از خوراکی و تزئینی و صنایع و فنون صرفه جویی و استفاده بهینه از مواد خام حاصل از کشت های خانگی مثمرثمر است.
  • حمایت مالی و غیر مالی از کسب و کارهای موجود یا جدید در مناطق روستایی، می تواند سبب ایجاد انگیزه برای فعالیت های زنان در اشتغال و مهارت های خوداشتغالی گردد.

[1] Parveen

[2] Knowledge

[3] Skill

[4] Behavior

[5] . Schumpeter

[6] Knowledge

[7] Skill

[8] Behavior

[9] Tada

[10] SWOT

[11] Scenario writing

[12] Performance appraisal

[13] Brainstormong technique

[14] Survey

[15] Self assessment

[16] Delphi technique

[17] Bennis

[18] Self – Emiogment

[19] .Entreprendre

[20] .John Stuart Mill

[21] .Entrepreneurship

[22] .Webster’s New Collegiate Dictionary

[23] . R. Cantillon

[24] .Robert. Ronstat

[25] .Robert Hisrich

[26] . I.Mcmilln &M. Low

[27] . J.Tropman & G. Morninktar

[28] . William Bygrave

[29] Garavan & Barra

[30] Adedoyin

[31] Swanson

[32] Diffley

[33] Ikeoji

[34] Validity

[35] Reliability

[36] Hult & Ferrel