دیوانه و ولد زنا نماز نمی خوانید (همان).
3ـ امام صادق(ع) فرمودند: زنا زاده نمی تواند امام جماعت شود.
با توجه به منعلوق همه روایات و دلایل مطرح شده بالا می توان نتیجه گرفته که طهارت مولد(حلال زادگی)طبق نص صریع و روایات برای امام جماعت ومرجع تقلید شدن لازم است و باید برای پیشوا قرار دادن و امام جماعت قرار دادن از زنا زاده نهی نمود و از فرمایش امام (ع) به خوبی برمی آید که نماز خواندن واقتدا نمودن به ولد زنا و شخصی که حلال زاده نیست جایز نیست لذا این نهی ظهور در حرمت دارد و عمل حرام از نظر شرع باطل و بلکه معصیت شمرده شده است لذا شخص زنا زاده اهلیت و صلاحیت لازم را برای پیشوایی نماز جماعت مسلمین ندارد.
4ـ اجماع فقها در مورداینکه ولد زنا نمی تواندامامت جماعت باشد در میان اصحاب اجماعی است و ظاهر روایت نیز بدان تصریح کرده است.
در کتاب جامع الشرایع امامت جماعت و رهبری ولد زنا حرام شمرده شده است.
ما لکیه معتقدند که امامت زنازاده شایسته نیست بلکه مکروه است
شافعیه معتقدند : امامت ولد زنا و کسی که پدرش را نمی شناسد مکروه است.
حنفیه معتقد است اگر ولد زنا مؤمن باشد اقتدا به آن صحیح است (شریف.مرتضی، الانتصار،ص158).
امام باقر علیه السلام فرمودند احدی از شما پشت سر دیوانه وفرزند نا مشروع نماز نخواند. امام صادق فرمودند: پبج گروه (شایسته)امامت بر مردم نیستند و فرزند نامشروع ودیوانه را در شمار آنان یاد کردند(علامه حلی. ،ج3، ص 55-56).
نسبت به کسی که شک داریم فرزند نامشروع است یا طاهر المولد و این که آیا اقتدار به او جایز است یا خیر، دو وجه وجود دارد: 1ـ اگر شرط، طهارت مولد باشد، امر وجودی است، بنابراین وجودش با اصل، احراز نمی شود ودر نتیجه در حال شک، اقتدار صحیح نیست.
2ـ اگر شرط، فرزند نامشروع بودن باشد، امر عدمی است، بنابراین در موقع شک، اصل، عدم نامشروع بودن است که بنا بر جریان استصحاب در عدم ازلی، احراز میشود. پس اقتدا کردن در مورد شک جایز است (علامه حلی. ،ج3، ص 55-56).