یک تمرین یا جستجوی گروهی وجود دارد که طی آن به بررسی موضوعات مطرح شده در هفته و نتیجه گیری از آن می پردازند و بدین ترتیب اجزای آموزشی و اطلاعات ضمنی که با یادگیری تجربه شده در زندگی روزمره و چالش های زندگی مرتبط هستند از طریق فرایند آموزش یکپارچه می شوند. تمرین های کوتاه مدت ذهن آگاهی همچون تنفس سه دقیقه ای در فضای تمرین تنفس سه دقیقه ای ، هوشیار ماندن در هنگام پیاده روی موارد دیگری هستند که جهت حکایت از شرکت کنندگان و مدرس برای ایجاد ارتباط دوباره با یک تجربه کامل آگاهانه در برنامه گنجانده شده اند. در پایان جلسات آموزشی، زمانی برای ارایه تکالیف و تمرین های خانگی تعیین می شود و هر جلسه با یک تمرین کوتاه ذهن آگاهی پایان می پذیرد. هدف کلی جلسات آموزشی ایجاد ذهن آگاهی در شرکت کنندگان است که از طریق تجسم پذیرش مراحل مختلف ذهن آگاهی، مهربانی و تلاش فردی، حس کنجکاوی واقعی و مرور، بدون هیچ گونه زحمتی برای دست یابی به ذهن آگاهی، توسط مدرس در شرکت کنندگان شکل می گیرد.
محتوای هشت جلسه ای برنامه MBCT، برای پیگیری گزارش های فردی در صفحاتی به شکل جدول تنظیم می شود. اجزای این برنامه مسیر فرد در آینده را به شکل جلسه به جلسه مشخص می کند.

محتوای جلسات
هفته اول: اجرای خودکار
مراقبه ذهن اگاهانه ی “خرس عروسکی” -مراقبه” خوردن ذهن آگاهانه” -تشکیل گروه- تکلیف “استفاده از دست مخالف”و خوردن یک وعده غذا بصورت ذهن آگاهانه
هفته دوم: رفع موانع
مراقبه وقفه تنفس، ده دقیقه تنفس با ذهن آگاهی و مراقبه ذهن- تفکر در مورد تمرین ها و حس کردن دقیق هر یک از آنها-45دقیقه درمان مراقبه اسکن بدن-تکلیف “هیچ اثری از خود به جا نگذاشتن”
هفته سوم: تنفس با ذهن آگاهی(حرکات جسمی با کمک این تکنیک)
سه دقیقه تنفس- کشف تجربه های خوشایند روزانه- تداوم تمرین تنفس در روزهای 1 و 3 و 5 در هفته- تمرین مراقبه راه رفتن در روزهای 2 و 4 و 6 در هفته- ثبت تجارب خوشایند و دلپذیر. سه دقیقه تنفس در سه مقطع زمان از روز

هفته چهارم: ماندن در لحظه
5 دقیقه دیدن یا شنیدن با شیوه ذهن آگاهی و ارایه الگو برداری شده جهت کاربرد در زمانهایی که وسوسه استفاده از کامپیوتر، گوشی و اینترنت در ما بروز می کند-پیاده روی با ذهن آگاهی- کشف تجارب ناخوشایند-شناخت مساله استفاده افراطی از اینترنت با مشارکت متناوب گروهی-کشف و بررسی دلایل مراجعه به اینترنت- تکلیف “مطالعه رنج”- ایجاد تن آرامی و مراقبه- سه دقیقه تنفس الگو برداری
هفته پنجم: پذیرفتن و اجازه دادن
مراقبه درد -مراقبه تنفس سه دقیقه- موقعیت حال و وضعیت اکنون فرد در مدرسه- تکلیف”ذهن آگاهی نسبت به حالت بدن”-مراقبه تنفس سه دقیقه-سه دقیقه تنفس الگو برداری
هفته ششم: اهداف نیازمند مرور دوباره اند
مراقبه نشسته به علاوه مطرح کردن مشکلات مربوط به اینترنت بیمار طی تمرین و کشف اثرات آن بر بدن و ذهن، مراقبه تنفس سه دقیقه- تمرین مرور اهداف زندگی و بررسی دوباره اهداف-رابطه عملکرد فعلی و هدف-آماده شدن برای پایان دوره- تکلیف “هیچ اثری از خود به جا نگذاشتن”-مراقبه اسکن بدن-مراقبه تنفس سه دقیقه-سه دقیقه تنفس الگو برداری -گشودن درهای تفکر-به علاوه انعکاس و کار بر روی طرح جلوگیری از عود به کار با اینترنت
هفته هفتم: چگونه به بهترین نحو عمل کنیم
مراقبه اسکن بدن-مراقبه تنفس- کشف رابطه میان هدف و عملکرد فعلی و حال، تهیه لیستی از فعالیت هایی که با انجام آنها احساس مطلوبی از قدرت می دهد.-بررسی راه های افزایش فعالیت «مفید»-تشخیص لغزش ها و عود مجدد استفاده افراطی از اینترنت- توسعه یک سیستم پویای هشداردهنده اولیه جهت کشف عودهای مجدد -گسترش برنامه اجرایی
هفته هشتم: چگونگی استفاده از این موارد در فعالیت های آینده
مراقبه اسکن بدن، پایان درمان- بازنگری مجدد سیستم هدف گذاری، فعالیت مرتبط با هدف فعلی-سیستم هشدار دهنده(آزمونهای تحصیلی پیش رو، بازخورد والدین و خود بیمار)عود مجدد به استفاده افراطی از اینترنت-ایجاد سوالاتی در شرکت کنندگان- نشستی با برنامه تمرین منزل که شما در ماه های آینده قادر به ادامه برنامه به تنهایی باشید
4-5-3 پس¬آزمون،خاتمه
ده روز پس از پایان دوره روان¬درمانی، از درمانجویان گروه شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه گواه، پس¬آزمون IAT به عمل آمد و نتایج پژوهش و روند بهبودی را به درمانجویان توضیح داده و توصیه¬های لازم صورت می گیرد.
4-6 روش¬ تحلیل داده¬ها
در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روشهای آمار توصیفی( میانگین، انحراف معیار و درصد فراوانی) و در سطح آمار استنباطی از T مستقل، واریانس و کوواریانس استفاده می شود. همچنین برای محاسبه داده¬ها از نرم¬افزار 22 spss استفاده خواهد شد.