سیستم حصول شده یا از دست می رود .
4. یک ساعت اضافی صرف کردن بر روی منبع غیر اساسی سودمند است
5. مسئله بغرنج به سوی جریان تولید و درون سطح Stock هدایت می شود.
6. ترانزیت مجبور نیست با عملکرد متعادل باشد .
7. اندازه بسته می تواند متفاوت باشد و متغیرها بر ماشین های اساسی و غیر اساسی .
8. ظرفیت و ارجحیت باید به طور همزمان به حساب آیند .
9. هدف متوازن کردن جریان و نه ظرفت است .
10. مجموع عملکردهای جداگانه با عملکرد سیستم مساوی نیست .