تفسیر نتایج بدست آمده از پژوهش پرداخته شده است و ضمن تشریح مختصری از وضعیت آزمون فرضیه ها، تحلیا هایی در مورد علل رد یا تایید آنها عرضه گردیده است پس بر پایه نتایج بدست آمده پیشنهادهایی برای مدیران سازمانها و نیز پیشنهادهایی برای پژوهشگران بعدی و همینطور محدودیت های پژوهش عرضه گردیده است