شناسانه ی تأثیر باورهای غیر منطقی بر عدم زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز» به این رسیدند:

1. بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد وهر چه میزان تفکر غیر منطقی پاسخگویان بیشتر بوده, میزان رضایت زناشویی آنان نیز بیشتر بوده است.

2. بین باورهای غیر منطقی و سن زوجین رابطه مثبت وجود دارد و هر چه میزان سن آنها بالاتر بوده, میزان تفکر غیر منظقی پاسخگویی کمتر بوده است.
3. بین باورهای غیر منطقی و سن زوجین رابطه مثبت وجود داردو هر چه میزان سن آنها بالاتر بودده, میزان تفکر غیر منطقی پاسخگویان کمتر بوده است.
4. عطیه تختی (1390) در پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه باورهای غیر منطقی در رضایت زناشویی زوجین شاغل با سطح تحصیل دیپلم و زیر دیپلم و لیسانس و بالاترآشکار کرد که بین رضایت زناشویی زنان و مردان تفتوت معنی داری وجود ندارد ولی ارتباط بین رضامندی زناشویی و باورهای منطقی معنی دار است.