و زمانی که بخش بازرگانی و مالی کشوری نسبت به این مسئله آگاهی یابد، لازم است به مقابله با آن برخیزند و بر جرائم سازمان یافته تأثیر گذارند.
2-32 نتیجه گیری
2-33 اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی
بسیاری از دولت‌های اقدامات لازم برای مقابله با پول‌شوئی را انجام داده‌اند و در حقیقت بسیاری از دولت‌ها نظام مبارزه با پول‌شوئی را به‌طور گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند. هدف از برقراری چنین نظامی، افزایش آگاهی‌ها پیرامون پدیده پول‌شوئی است ـ چه در داخل زنجیره بازرگانی دولتی و چه در بخش خصوصی ـ و این امر نیازمند تهیه مقدمات قانونی یا ابزارهای نظارتی برای مقاماتی است که مبارزه با این مشکل در حیطه وظایف آنان قرار می‌گیرد. برخی از این ابزارها شامل تصویب قانونی بر علیه پول‌شوئی و جرائم مشابه است که برای آژانس‌های تحقیقاتی امکان بررسی جرائم، خلع ید و نهایتاً مصادر کردن دارائی‌هائی که ناشی از اعمال تبهکارانه را فراهم می‌سازد و چارچوب لازم را برای این آژانس‌ها فراهم می‌نماید تا اطلاعات مورد نیاز را در بین خود و همتاهایشان در سایر کشورها مبادله کنند.
در جریان مبارزه با فرآیند پول‌شوئی این نکته حائز اهمیت است که کلیه کشورهای جهان به‌طور هماهنگ از برنامه مقابله با پول‌شوئی حمایت کنند. اجرای قوانین مربوط به مسائل مالی توسط بخش خصوصی، مقامات قانون‌گذار را قادر می‌سازد تا نقش مهمی را در جریان مبارزه با این مشکل ایفا نمایند. بدین معنا که سازمان‌هی مربوطه در خصوص ایجاد نظام‌های گزارش‌دهی معاملات مالی، شناسائی مشتریان، تدوین استانداردهای نگهداری سوابق معاملاتی و ایجاد ابزارهای لازم در جهت رعایت قوانین اقدام نمایند.

فصل سوم
روش پژوهش


3-1 اقدامات مؤثر بر کنترل پولشویی در بانکداری الکترونیک
یکی از بهترین شیوه‌های مبارزه با جرائم سازمان یافته، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آن‌ها به حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری است که موجب می‌شود آنچه را که آنها از ارتکاب جرایمشان دنبال می‌کنند بی حاصل ببینند و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود پیشگیری مؤثر و مبارزه قاطعی با این جرائم به عمل آمده است. اما ناگفته پیداست که درآمدهای هنگفت حاصل از این جرائم که با تولید ناخالص داخلی قدرت‌های اقتصادی دنیا برابری می‌کند، مساله ای نیست که به راحتی به توان از آن گذشت و به همین خاطر این تشکل‌ها تصمیم گرفتند اموال ناشمروع خود را از طرق دیگری وارد چرخه‌های مشروع اقتصادی کنند که این کار آن‌ها خود فرایند مجرمانه دیگری را به نام پول شویی را رقم زد و مجدداً سیاستگذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول شویی نیز مبادرت ورزند.
پول و بانکداری الکترونیک برای پول شویان، ابزارهای بسیار ارزشمندی محسوب می‌شوند؛ زیرا با کم‌ترین هزینه بیشترین منفعت را به دست می‌آورند. این در حالی است که این فناوری‌ها به لحاظ مزایای مشروع بی شماری که برای جوامع به همراه دارند، قابل حذف و یا چشم پوشی نیستند. لذا تنها راهی که باقی می مامند این است که سیاست‌هایی دنبال شود که از سوء استفاده‌های کلان نظیر پول شویی جلوگیری شده و در عین حال به فعالیت‌ها مشروع و قانونی که موجبات پیشرفت جوامع را فراهم می‌آورند لطمه وارد نیاید. توجه به این گونه مسائل زیربنایی علاوه بر این که موجب بهره برداری مشروع و زمینه‌های رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم می‌آورد و از سوئ استفاده‌هایی که می‌تواند پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری می‌کند، اعتبار جامعه را در عرصه بین المللی نیز ارتقا می‌بخشد. با این اوصاف متاسفانه اقدامات کمی در مورد چالش‌های جدید ایجاد شده به وسیله فناوری‌های جدید و به خصوص بانکداری الکترونیک در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. با این حال، کارشناسان FATF برخی پیشنهادهای اساسی را مطرح کرده‌اند.
یکی از مهمترنی مسئولیت‌های بانک مرکزی صیانت از سلامت مالی شبکه بانکی و انطباق با معیارها و ضوابط پرداخت بین المللی است. با توجه به اینکه در حال حاضر مبارزه با پول شویی به یکی از اولویت‌های اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است، انطباق با معیارهای جهانی به عنوان تنها گزینه ممکن برای شبکه بانکی متصور می‌باشد. مطابق با این معیارها شبکه بانکی در سطح ملی باید تراکنش‌های مشکوک به پولشویی را ردیابی و گزارش نموده و از انجام تراکنش‌های مظنون خودداری بعمل آورند. از سوی دیگر از آن جا که پول شویی معمولاً طی فرآیند پیچیده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می‌پذیرد، بهترین محل برای کشف ردیابی تراکنش‌های مذکور، محل اتصال اجزاشبکه بانکی به یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می‌شود. همچنین با توجه به این که ردیابی عملیات پیچیده پول شویی به صورت دستی ممکن نیست، لازم است تا با نصب سیستم‌های نرم افزاری مبتنی بر فناوری‌های شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی تراکنش‌های مشکوک به پول شویی شناسایی و در سطح شبکه بانکی گزارش گردند.
برای کشف مجهولات‌و یافتن‌پاسخ سوالات‌باید از‌روش تحقیق‌مناسب و‌مرتبط استفاده شود. روش شناسی تحقیق، شیوه تحقیقات علمی را در اختیار پژوهشگر علم و دانش قرار می‌دهد. انتخاب‌روش‌های مناسب‌تحقیق و‌استفاده از‌ابزارهای لازم‌برای گردآوری داده‌ها یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات است. هر تحقیق فرایندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می‌کند تا برای یک مساله پاسخی نظری پیدا کند و یا برای حل مشکل واقعی در دنیای علمی راهکاری یابد.
روش‌تحقیق وسیله‌یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تائید قرار گرفته یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقیق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می‌آورد. (بازرگان؛ 1382).