توسط گلدبرگ ساخته شده و دارای 50گویه است که هر یک از پنج بعد بزرگ شخصیت را توسط 10گویه می سنجد. برای هریک از گویه ها آزمودنی های خود را روی مقیاس لیکرت پنج درجه ای شامل گزینه ی: عمدتا نادرست، تاحدودی نادرست، نه درست ونه نادرست، تا حدودی درست و عمدتا درست، از 1تا 5درجه بندی می کنند .در پژوهشی که توسط مرادی(1384) انجام شد، ضریب قابلیت اعتماد برای این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با 79%به دست آمده است و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی استفاده می شود. به منظور اطمینان بیشتر از مطابقت بیشتر پرسشنامه مزبور با جامعه آماری پژوهش پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه خواهد شد.

3-8 روش اجرا:
برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به دلیل ضوابط موجود در آموزش و پرورش، ابتدا با گرفتن مجوزهای لازم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و هم چنین آموزش و پرورش منطقه سامن و هماهنگی آموزش و پرورش استان از کلیه آموزگاران زن شاغل درمقطع ابتدایی منطقه سامن استفاده شد . به دلیل زمان انجام این پژوهش که به تابستان موکول شده است و تعطیلی مدارس و مراجعه فرد به فرد آموزگاران منطقه سامن اجرای این آزمون حدود یک ماه به طول انجامید. پس از اجرای کل آزمون به نمره گذاری آنها پرداختیم و برای تحلیل اطلاعات به دست آمده از فرمول های آماری استفاده شد .
3-9 روش آماری تحلیل داده ها:
پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش توصیفی و به لحاظ آماری از نوع همبستگی می باشد و اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده است. جامعه آماری را کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن در سال تحصیلی جاری (93-94)تشکیل می دهند.
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای فرسودگی شغلی و از پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده می شود .
ابعاد شخصیت شامل :(برونگرایی، پایداری هیجانی وهمسازی، گشودگی به تجربه و وظیفه شناسی) می¬باشد و مولفه های فرسودگی شغلی شامل: (فرسودگی هیجانی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی)است.
به منظور اطمینان بیشتر از مطابقت پرسشنامه های مزبور با جامعه آماری پژوهش، محقق نیز اقدام به بررسی روایی صوری با بهره گیری از نظرات چند تن از اساتید و صاحب نظران نمود.ضمن اینکه پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده. در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و تحلیل رفتگی شغلی استفاده می شود. عملیات آماری با استفاده از نرم افزارSPSSنسخه 22انجام شد.

فصل چهارم
تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن است. بعد از جمع¬آوری پرسشنامه¬ها، داده¬های خام با نرم افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند و با استفاده از آزمون آماری درصد و فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، اسمیرنوف-گلموگروف برای نرمال بودن داده‌ها و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. بنابراین، یافته¬های پژوهش در دو قسمت یافته¬های توصیفی و یافته¬های مربوط به فرضیه¬ها آورده شده است.

4-2یافته های توصیفی
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی
متغیر میانگین انحراف استاندارد
برونگرایی 99/16 30/5
پایداری هیجانی 48/19 27/4
گشودگی به تجربه 20/23 34/6
توافق 11/21 31/5
وظیفه شناسی 81/19 35/4

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی را نشان می-دهد.
جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن
متغیر میانگین انحراف استاندارد
خستگی عاطفی 075/26 35/4
مسخ شخصیت 69/12 23/2
فقدان موفقیت فردی 57/18 77/3
فرسودگی شغلی 47/57 43/8

جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن را در معلمان ابتدایی نشان می¬دهد.

جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یاغیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی
متغیرها آماره های مفید
آزمون
Kolmogorov-Smirnov Z سطح معناداری
Asymp. Sig. (2-tailed)
برونگرایی 827/0 50/0
پایداری هیجانی 751/0 625/0
گشودگی به تجربه 921/0 31/0
توافق 983/0 289/0
وظیفه شناسی 893/0 403/0

با توجه به جدول 4-3 می‌توان نتیجه گرفت که سطح معناداری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای کل ابعاد شخصیتی کوچکتر از 05/0 می‌باشد. بنابراین داده های مربوط به این متغیرها نرمال می باشد و می توان برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون‌های پارامتریک استفاده نمود.
جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یاغیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن
متغیرها آماره های مفید
آزمون
Kolmogorov-Smirnov Z سطح معناداری
Asymp. Sig. (2-tailed)
خستگی عاطفی 350/1 052/0
مسخ شخصیت 112/1 171/0
فقدان موفقیت فردی 143/1 146/0
فرسودگی شغلی 049/1 222/0

با توجه به جدول 4-4 می‌توان نتیجه گرفت که سطح معناداری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف برای میانگین فرسودگی شغلی و ابعاد آن بزرگتر از 05/0 می‌باشد. بنابراین داده های مربوط به این متغیرها نرمال می باشد و می توان برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود.
4-3 یافته های مربوط به فرضیه ها
فرضیه اول پژوهش این بود که «بین ویژگی شخصیتی برونگرایی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی) رابطه وجود دارد». برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-5 آمده است.
جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان
متغیر پیش بین متغیر ملاک (فرسودگی شغلی)
خستگی شغلی مسخ شخصیت فقدان موفقیت
فردی فرسودگی شغلی
برونگرایی 333/0-
(839/0p<) 117/0- (303/0p<) 009/0- (377/0p<) 187/0- (107/0p<) جدول 4-5 نشان می دهد که بین برون گرایی با خستگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان برون گرایی میزان خستگی شغلی معلمان کاهش پیدا کرده است. اما بین برون گرایی با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه معنی دار به دست نیامد.بنابراین فرضیه اول پژوهش از بعد رابطه برون گرایی با خستگی شغلی معلمان مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم پژوهش این بود که «بین ویژگی شخصیتی پایداری هیجانی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی) رابطه وجود دارد». برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-6 آمده است. جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان متغیر پیش بین متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) خستگی شغلی مسخ شخصیت فقدان موفقیت فردی فرسودگی شغلی پایداری هیجانی 105/0- (357/0p<) 017/0- (883/0p<) 081/0 (480/0p<) 028/0- (808/0p<) جدول 4-6 نشان می دهد که بین پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن رابطه معنی دار به دست نیامد.بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار نگرفت. فرضیه سوم پژوهش این بود که «بین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی)رابطه وجود دارد رابطه وجود دارد». برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-7 آمده است. جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان متغیر پیش بین متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) خستگی شغلی مسخ شخصیت فقدان موفقیت فردی فرسودگی شغلی گشودگی به تجربه 214/0- (058/0p<) 256/0- (023/0p<) 231/0- (04/0p<) 297/0- (008/0p<) جدول 4-7 نشان می دهد که بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان گشودگی به تجربه میزان مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی معلمان کاهش پیدا می کند. اما بین گشودگی به تجربه با خستگی شغلی رابطه معنی دار به دست نیامد.بنابراین فرضیه سوم پژوهش از بعد رابطه گشودگی به تجربه با گشودگی به تجربه میزان مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی معلمان مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه چهارم پژوهش این بود که «بین ویژگی شخصیتی توافق معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی)رابطه وجود دارد». برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-8 آمده است. جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان متغیر پیش بین متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) خستگی شغلی مسخ شخصیت فقدان موفقیت فردی فرسودگی شغلی توافق 181/0- (111/0p<) 230/0- (042/0p<) 184/0- (104/0p<) 251/0- (026/0p<) جدول 4-8 نشان می دهد که بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان توافق،میزان مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی کاهش پیدا می کند. اما بین توافق با خستگی شغلی رابطه معنی دار به دست نیامد.بنابراین فرضیه چهارم پژوهش از بعد رابطه توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی معلمان مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه پنجم پژوهش این بود که «بین ویژگی شخصی وظیفه شناسی معلمان با فرسودگی شغلی (خستگی شغلی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی) رابطه وجود دارد». برای آزمون این فرضیه از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-9 آمده است. جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان متغیر پیش بین متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) خستگی شغلی مسخ شخصیت فقدان موفقیت فردی فرسودگی شغلی وظیفه شناسی 296/0- (008/0p<) 21/0- (063/0p<) 134/0- (24/0p<) 271/0- (016/0p<) جدول 4-9 نشان می دهد که بین وظیفه شناسی با خستگی شغلی و فرسودگی شغلی معلمان رابطه منفی معنی دار وجود دارد. به این معنی که با افزایش میزان وظیفه شناسی میزان خستگی شغلی و فرسودگی شغلی کاهش پیدا می‌کند. اما بین وظیفه شناسی با مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی رابطه معنی دار به دست نیامد.بنابراین فرضیه پنجم پژوهش از بعد رابطه وظیفه شناسی با خستگی شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مورد تأیید قرار گرفت.