درمدارس مقطع متوسطه انجام نشده است، لذا؛ این تحقیق می تواند راهی برای شناساندن این سبک رهبری به مدیران این سازمان ها باشد. بطور کلی اهمیت تحقیق حاضر را می توان به صورت زیر خلاصه کرد…
o پیشه رو قرار دادن شیوه های مؤثرتر رهبری فرا روی مدیران
o کمک به مدیران آموزش و پرورش برای استفاده از سبک های نوین رهبری
o تعیین تاثیر مولفه های رهبری خدمتگزار بصورت مجزا بر رضایت شغلی معلمان ورزش
o بالا رفتن سطح خدمت رسانی مدیران برای رضایت شغلی بیشتر در معلمان ورزش
o توجه و احترام به جنبه های انسانی معلمان ورزش برای پرورش درست نسل فردا.
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی
o بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
اهداف اختصاصی
o بررسی ارتباط بین قابلیت اعتماد مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان

o بررسی سبک رهبری مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان
o بررسی ارتباط بین مهرورزی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
o بررسی ارتباط بین تواضع و فروتنی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
o بررسی ارتباط بین خدمت رسانی مدیران مدارس با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان
o بررسی قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمان ورزش با استفاده از سبک رهبری خدمتگزار و ابعاد سبک رهبری خدمتگزار مدیران مدارس مقطع متوسطه شهر زنجان
1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی
o بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
فرضیه های اختصاصی
o بین قابلیت اعتماد مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
o بین مهرورزی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
o بین تواضع و فروتنی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
o بین خدمت رسانی مدیران مدارس و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان ارتباط وجود دارد.
o سبک رهبری خدمتگزار مدیران و ابعاد آن قابلیت پیش بینی رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان را دارد.
1-6- محدوده و قلمرو تحقیق
o تحقیق حاضر از نظر مکانی محدود به شهر زنجان می¬باشد.
o این تحقیق از نظر زمانی در شش ماهه اول سال 1393 اجرا می¬شود.
o جامعه آماری این تحقیق محدود به معلمان ورزش زن و مرد مقطع متوسطه شهر زنجان می¬باشد.
1-7- محدودیت های تحقیق
به طور کلی اجرای پژوهش به دور از مشکلات و محدودیت نمی‌باشد. کار تحقیقی حاضر همانند سایر کارهای پژوهشی موانع و مشکلات خاص خود را دارد که از جمله عمده ترین آنها در ذیل آمده است.
o تفاوتهای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی آزمودنیها که در نحوه پاسخگویی به پرسشنامه ها مؤثر واقع می گردند .
o نتایج در حد خطای نمونه گیری قابل تعمیم به جامعه می¬باشد.
o تأثیر افکار و احساسات برخی از آزمودنی¬ها در پاسخگویی به سؤالات.
o ممکن است برخی از آزمودنیها به لحاظ گرایشات خود سؤالات پرسشنامه¬ها با صداقت پاسخ نداده باشند.

1 – 8 – واژه¬های تحقیق
1-8-1- تعاریف مفهومی
معلمان ورزش :
منظور از معلمان ورزش افرادی می باشند که به صورت رسمی و قراردادی و پیمانی در مدارس مشغول به فعالیت می¬باشند، فعالیت های که در سطح تربیت بدنی در قالب کلاسهای آموزشی، مسابقات محلی و استانی یا کشوری، یا برنامه ریزی انجام می شود (سایت رسمی آموزش و پرورش، 1392).
رهبری خدمتگزار:
عبارت است از درک و پیاده سازی نوعی رهبری که مصالح رهبری شوندگان را بر مصلحت شخصی خود مقدم می¬کند. رهبری خدمتگزار با بها دادن به مردم و رشد آن¬ها، ساخت جامعه، اجرای صداقت، فراهم نمودن رهبری در جهت صلاح رهبری شوندگان و مشارکت در قدرت و منصب تک تک افراد، کل سازمان و کسانی که مشمول خدمت سازمان هستند را ارتقاء می دهد. واژه رهبران خدمتگزار، منتسب به رهبرانی است که با تمرکز بر پیروان، سازمان را رهبری می¬کنند؛ به گونه ای که پیروان دغدغه اصلی هستند و دغدغه های سازمانی فرعی است(جیم لاب،2004).
تواضع و فروتنی :
فروتنی به این معنا نمی باشد که فرد برای خودش احترامی قائل نمی باشد، بلکه فروتنی به معنای این است که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند. رهبران خدمتگزار این ویژگی را به وسیله توجه به سایرین و اولویت دادن به نیازهای پیروان خود نشان می دهند (دنیس، 2004).

اعتماد :
رهبرانی که به آن چه می گویند عمل می کنند، رهبرانی هستند که اعتماد را ایجاد می کنند. علاقه و تمایل رهبر به دریافت درونداد از دیگران، سبب افزایش قابلیت اعتماد می گردد و پیروان نیز تمایل بیشتری به پیروی از رهبری دارند که از قابلیت اعتماد و ثبات بیشتری برخوردار هستند (دنیس، 2004).
خدمت رسانی :
خدمت رسانی هسته محوری رهبری خدمتگزار بوده و یک ضرورت اخلاقی محسوب می گردد. رهبری که خدمتگزاری را انتخاب کند، منابع مورد نیاز دیگران برای موفقیت شان را فراهم می سازد (دنیس،2004).
مهرورزی :
رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می شود، حتی اگر برای انجام دهنده متضمن آن باشد که منافع خود را به خطر اندازد و در این راه ریسک زیادی را نیز متحمل می‌شود (دنیس،2004).
رضایت شغلی :
به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می¬کند. در واقع، رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخص هم خوانی داشته باشد (علاقه بند، 1388).
1-8-2- تعاریف عملیاتی
معلمان ورزش :
منظور ازمعلمان ورزش در این تحقیق،کلیه معلمان ورزش مدارس متوسطه شهرزنجان می باشد که مسئولیت اداره کلاس ورزش را بر عهده دارند.
رهبری خدمتگزار:
در این تحقیق منظور از سبک رهبری خدمتگزار، امتیازی است که مدیران از پرسشنامه رهبری خدمتگزار (پترسون 2005) که معلمان ورزش در مورد مدیران خود نظر داده اند، بدست می آورند.
خدمت رسانی :
در این تحقیق منظور امتیازی است که معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان به سؤالات 1-6 پرسش نامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار، بر اساس دیدگاه نظری پترسون(2005)، داده¬اند.
تواضع و فروتنی :
در این تحقیق منظور امتیازی است که معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان به سؤالات 7-13پرسش نامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار، بر اساس دیدگاه نظری پترسون(2005)، داده¬اند.
اعتماد :
در این تحقیق منظور امتیازی است که معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان به سؤالات14-23 پرسش نامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار، بر اساس دیدگاه نظری پترسون(2005)، داده¬اند.
مهرورزی :
در این تحقیق منظور امتیازی است که معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان به سؤالات 24-28 پرسش نامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار، بر اساس دیدگاه نظری پترسون (2005)، داده¬اند.
رضایت شغلی :
در این تحقیق منظور از رضایت شغلی، امتیازی است که معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان از پرسشنامه رضایت شغلی(مینه سوتا، 1977) بدست آورده¬اند .

مطالب این فصل در دو بخش ارائه می گردد، در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه ای از تحقیقاتی که در زمینه سبک های رهبری و ارتباط آن با رضایت شغلی در ایران و جهان صورت گرفته پرداخته خواهد شد. بدین صورت که در ابتدا کلیاتی در مورد استان زنجان و در ادامه تئوریهای رهبری و رهبری خدمتگزار، نظریه های رضایت شغلی و ارتباط آن با رهبری ارائه شده است.
مبانی نظری
2-1- کلیاتی در مورد استان زنجان:
استان زنجان با وسعت 22164 کیلومتر مربع در حدود 5/1% از مساحت کل کشور را در بر می گیرد. این استان در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است و بین عرض های 35 درجه و 35 دقیقه تا 37 درجه و 15 دقیقه ی شمالی و طول جغرافیایی 47 درجه و 10 دقیقه تا 49 درجه و 28 دقیقه ی شرقی واقع شده است و با 7 استان کشور همسایه می‌باشد. از شمال با استان های اردبیل و گیلان، از شرق با استان قزوین، از جنوب با استان همدان، از جنوب غرب با استان کردستان، از غرب با آذربایجان غربی و از شمال غرب با آذربایجان شرقی همجوار می‌باشد. ساکنان استان به زبان ترکی سخن می¬گویند، این استان دارای 7 شهرستان، 15 بخش،16 شهر، 46 دهستان و 969 آبادی است که مرکز استان، شهر زنجان می‌باشد (تقی لو، 1388).
شکل 2-1 موقعیت استان زنجان را در کشور نشان می دهد.

شکل2-1: نقشه ایران و موقعیت استان زنجان (مأخذ: تقی لو، 1388)

2-2- تعریف و تاریخچه سبک های رهبری
با وجود این که رهبری از زمان وجود گروه های سازمان یافته افراد وجود داشته است، ولی مطالعه سازمان یافته از رهبری و مدیریت پدیده ای نسبتاً جدید است. به طور کلی توسعه و نظریه رهبری به طور علمی؛ از اوایل دهه ۱۹۰۰ زمانی که تیلور دقت علمی را در ساختار و فرهنگ سازمانی به کار بست؛ شکل گرفت. این مطالعه سنجه های کارآمد بهره وری را بنا کرد و کارگر را ابزاری برای سازمان در نظر گرفت که به صورت مدام می توان آن ها را افزایش داد(کانینگام ، 2003). تعریف هایی که از رهبری شده است از نظر تعداد، معادل یا برابر تعدادکسانی است که در صدد ارائه تعریفی از آن برآمده اند. در عین حال، برای ورود به بحث به بعضی از تعاریف اشاره می کنیم:
– رهبری نفوذ در مردم است، به منظور همراه کردن آن ها برای رسیدن به یک مقصود مشترک(کونتز و ادانل، 1959).
-¬¬¬¬ رهبری، کار تاثیرگذاری برمردم است برای وارد کردن آن¬ها به کوشش دلخواه به سوی هدف¬های گروهی(تری ، 1960).
– مروری به نوشته های دیگر نویسندگان روشن می کند که بسیاری از نویسندگان مدیریت توافق دارند که رهبری عبارت است از: فرایند نفوذ در فعالیت¬های فرد یا گروه به منظور کوشش برای رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص. از این تعریف رهبری به این نتیجه می رسیم که فرایند رهبری تابعی از این متغیرهاست: رهبر، پیرو، موقعیت، بنابراین رهبری یعنی رسیدن به اهداف، با کمک و به وسیله دیگران (هرسی و بلانچارد ، 1969).
– رهبری کنش متقابل میان اشخاص است که در آن یک فرد نوعی اطلاعات را به طریقی عرضه می کند که دیگری می پندارد اگر به نحو پیشنهاد شده یا مورد نظر رفتار کند، منافع وی بهبود خواهد یافت(یاکوپز ، 1970).
– رهبری، ابتکار عمل و حفظ ساختار انتظارات و روابط متقابل است(استاگدیل ،1974).
– رهبری نوعی فرایند نفوذ است که به وسیله ان کردار یک فرد سبب تغییر رفتار و نظرات دیگران می شود که این نفوذ باید مشروعیت داشته باشد و تغییر، همسون با اهداف فرد پدید آید(دکوتیس و دیگران ،1979).
– رهبری را به عنوان یکی از وظایف مدیرف فرایند تاثیر گذاری و هدایت فعالیت های مربوطه به کار اعضای گروه ها تعریف می کنند( استونر و وانکل ، 1985).
– رهبری عبارت است از: ظرفیت تاثیر گذاری و ایجاد معنا برای اعضای سازمان (بنیس ،1985).
– رهبری همانند عشق و زیبایی مقوله ای است که هرکس وجود آن را می شناسد اما تعریف آن را نمی شناسد. تعریف رهبری نیز دشوار است، اما وقتی شما آن را می بینید می شناسید. رهبری در علم جامعه شناسی مقوله ای است که بیشترین مطالعات بر روی آن انجام گرفته و کم ترین درک در آن وجود دارد. حداقل 650 تعریف از رهبری در ادبیات مدیریت صورت گرفته است (بنیس،1985).
– استفاده از فرایند ارتباط در موقعیتی خاص برای اعمال نفوذ در میان افراد و جهت دادن آن به سوی مقصد یا مقاصدی خاص (تنن بام و دیگران ،1990)
– رهبری مورد خاص از تاثیر شخصی فرد بر یک شخص است که آنان را وادار می سازد که انچه رهبر می خواهد انجام دهند (هورن ،1977).
– رهبری فراگرد نفوذ در زیر دستان است که تلاش و کوشش داوطلبانه و مشتاقانه آنان را در جهت تحقق اهداف سازمان بر می انگیزاند(ساعتچی،1375).
در نهایت در یک تعریف ساده و کلی می توان عنوان نمود که رهبری اعمال نفوذ در افکار، رفتار و تصمیمات دیگران ب