منجر به کناره گیری دانش آموزان از فعالیت حرکتی می شود نتایج مطالعه حاضر می تواند منجر به کمک این کودکان برای درگیر شدن در سطوح فعالیت حرکتی و  پیتشرفت تحصیلی  و تبدیل شدن به افراد مفید جامع شوند.

4-1- اهداف و فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

  • مقایسه نمره مهارت های جابجایی گروه تمرینات ایروبیک و  کنترل
  • مقایسه نمره مهارت های دستکاری  گروه تمرینات ایروبیک و  کنترل

فرضیه ها

  • بین نمره مهارت های جابجایی گروه تمرینات ایروبیک و  کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
  • بین نمره مهارت های دستکاری گروه تمرینات ایروبیک و  کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

 

5-1- محدودیت های تحقیق

باید همواره توجه داشت که رفتار آدمی پیچیدگی زیادی دارد و عوامل بسیاری در ایجاد آن دخالت دارند، که به ظاهر آن را سازمان نایافته و حتی متناقض جلوه گر می کند اما می توان با روش های مناسب به شناخت آن پرداخت. اگر تاکنون برای تعیین رفتار آدمی به دست دادن قوانین دقیق فراهم نشده است، دلیل آن استفاده از روش های نامناسب بوده است.

1- محدودیت های غیرقابل کنترل:

فعالیت اضافی آزمودنی ها در خارج از ساعات تمرین

تنوع و تفاوت در وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی که می تواند در نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.

ویژگی های شخصیتی و تجارب موفق و ناموفق قبلی آزمودنی ها

ویژگی های وراثتی که از والدین به آزمودنی منتقل شده است.

تنوع و تفاوت های مربوط به نحوه تغذیه آزمودنی ها.

وجود تعداد خانوار متفاوت که منجر به تغییر تجارب حرکتی و نهایتا تغییر عملکرد حرکتی می شود.

تمرینات و آموزش های حرکتی که قبلا توسط مربیان مراکز دبستانی ارائه شده است.

2- محدودیت های قابل کنترل
سن:

محقق این متغیر را با کمک از دامنه سنی مشخص، کنترل نمود. یعنی کودکانی که در دامنه 8تا 10 قرار داشتند  برای تحقیق انتخاب شدند.

وزن:

با توجه به محاسبه میانگین وزنی و انحراف از معیار آزمودنی ها، کودکانی انتخاب شدند که در دامنه یک انحراف استاندارد از میانگین قرار داشتند.

قد:

با توجه به محاسبه میانگین قدی و انحراف معیار آزمودنی ها، کودکانی انتخاب شدند که در دامنه یک انحراف معیار از میانگین قرار داشتند.

سوابق ورزشی آزمودنی ها:

از طریق سوالات پرسشنامه محقق ساخته کنترل شد.

سلامت عمومی و عدم مشکل خاص در حین انجام آزمون و دوره های تمرینی:

از طریق مطالعه پرونده تحصیلی و کسب اطلاع از مربیان و والدین کودکان نسبت به سلامت عمومی اطمینان حاصل شد و کودکان دارای بیماری های خاص از نمونه آماری حذف شدند.

بیماریهای مزمن دیگر:

وجود بیماریها یا اختلالات دیگری جز بینایی از طریق پرسشنامه درباره سلامتی کودکان کنترل شد.

 

 

 

6-1- واژه های کلیدی

تعاریف مفهومی و عملیاتی

ایروبیک:

ایروبیک یا حرکات موزون هوازی یکی از روش های تمرینی برای کسب آمادگی جسمانی است و توانایی قلب و عروق و سیستم تنفسی را افزایش می دهد. به طور کلی هر فعالیتی که نیاز بدن به استفاده از اکسیژن را برای مدت قابل توجهی افزایش دهد ایروبیک نام دارد. اما در[18] این تحقیق به ایروبیک به عنوان مجموعه حرکات هماهنگ، پیچیده و متنوع نگاه می کنیم که با موسیقی همراه می باشد (ویسی؛ 1388).

در این تمرین دو بلوک از حرکات ایروبیک به فراگیران آموزش داده می شود که شامل زیر مجموعه های زیر می باشد: بلوک یک: 1- مارش یا گام درجا 2- گام آسان 3- حرکت هشت 4- مامبو 5- گام ضربدر 6- حرکت هشت 7- ضربدر گام 8- شافل یا شاسه 9- زیگزاگ 10- بالا بردن­ها 11- گام راندونی یا شاسه 12- گام بوره 13- بوره گام

بلوک دو: 1- استپ تاچ 2- دبل تاچ 3- بالا بردن­ها 4- گرین واین 5- شاسه راندونی 6- شاسه مامبو 7- گریپ واین هشت ضرب .

بهره حرکتی:

بهره حرکتی شامل مهارت های جابجایی و دستکاری می باشند:

مهارت های جابجایی شامل گروهی از مهارت های بنیادی هستند که به افراد امکان هدایت در فضا یا حرکت بدن از نقطه ای به نقطه دیگر را می دهند. دویدن، پریدن، لی لی کردن، یورتمه رفتن، سر خوردن، سکسکه رفتن از رایج ترین اشکال مهارتهای جابجایی هستند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی جابجایی از آزمون TGMD-2  مربوط به خرده مقیاسهای جابجایی استفاده شد( ایساکس، 2012).

علاوه بر این مهارت­های حرکتی دستکاری هم حرکات درشت و هم حرکات ظریف را شامل می­شود. مهارت­های دستکاری درشت حرکاتی هستند که اعمال نیرو به شئ و یا جذب نیرو از آن را در بر می­گیرند. پرتاب، دریافت، ضربه با پا، گرفتن و ضربه زدن به شئ مهارت­های دستکاری درشت محسوب می­شوند. در این تحقیق برای ارزیابی مهارت های بنیادی دستکاری از آزمون TGMD-2  مربوط به خرده مقیاسهای دستکاری  استفاده شد( ایساکس، 2012).

بینایی کم[19] :

اختلال بینایی را به عنوان دیدکم و نابینایی تعریف کرده است (16).دید کم  یا متوسط ​​VI (حد بینایی بین 20/200 تا 20/60) و VI شدید (حد بینایی بین20/400 تا20/200). و کوری یا نابینایی (بدون درک نور) را می توان به VI عمیق (حد بینایی بین 0 تا20/400) تقسیم کرد. دقت بینایی کمتر از 18/6 برابر یا بیشتر از 60/3 و یا مربوط به از دست دادن میدان دید کمتر از 20 درجه در چشم تعریف شده است( هوون و ویسکار، 2008).  در این تحقیق از آزمون اسنلن جهت سنجش میزان اختلال بینایی کودکان استفاده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

دوم

 

 

 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

لگوهای حرکتی بنیادی واژه جامعی است که سه دسته از مقوله های حرکتی (حرکات جابجایی، دستکاری و استواری) را در خود جای می دهد. مطالعه الگوهای حرکتی بنیادی فرایند مدار بوده و شامل مشاهده مکانیسمهای خود حرکت و کوشش در فهم زیر بناهای مسبب تغییر خواهد بود .بنابراین ممکن است علاقه مندی به جنبه ای از حیطه روانی – حرکتی همانگونه که مرتبط با فهم عملکرد حرکتی است، به عملکرد مهارتهای مختلف حرکتی در راستای سن، جنس و یا طبقه اجتماعی نیز مربوط شود(گالاهو و ازمون، 2012). با توجه به اهمیت حرکت در رشد عمومی کودک و اثر گسترده آن بر رشد مهارتهای حرکتی و اینکه از طریق حرکت موقعیتی فراهم می شود تا کودک با امکانات واقعی دنیای اطراف خود آشنا شود در این فصل به بررسی مفاهیم اساسی که در حوزه تحقیق دارای اهمیت است از قبیل مبانی نظری و ادبیات تحقیق پرداخته می شود.

مبانی نظری

1-2: حیطه¬های رشد انسان

رشد شامل حوزه‌های شناختی، عاطفی، حرکتی و جسمانی است. این حوزه‌های رشدی باهم ارتباط تنگاتنگی دارند، و ما را قادر می‌سازند تا مطالعات خود را در مورد رشد انسان به طور مرتب سازمان‌دهی کنیم.

حیطه شناختی که رشد هوشی انسان را بررسی می‌کند در طول تاریخ مورد توجه عمده متخصصان رشد بوده این حیطه به منظور مطالعه رفتار حرکتی که درگیر ارتباط کارکردی بین ذهن و بدن است، به کار می رود. تعامل دو طرفه بین ذهن و بدن که توسط افراد زیادی همچون پیاژه با مطرح‌شدن تئوری مشهور رشد شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پیاژه اطلاعات بسیار مهمی در خصوص رشد حرکتی و مفهوم علمی آمادگی که می‌تواند به واسطه حرکات پیشرفت داده شود، فراهم نموده است.

شکل2-ا حیطه‌های رشد انسان

حیطه عاطفی، عمدتاً به جنبه‌های احساسی و اجتماعی رشد انسان می‌پردازد. بنابراین، اغلب به این حیطه با عنوان حیطه عاطفی – اجتماعی مورد توجه است. این حیطه مرتبط با آن بخش از مطالعات حرکتی انسان است که درگیر احساسات و هیجاناتی بوده که برای خود و دیگران در راستای حرکت به کار می رود. اعتماد حرکتی، خودپنداره و اجتماعی شدن فرهنگی، حوزه مورد مطالعه در رشد حرکتی است. اعتماد حرکتی اعتقاد فرد به توانایی وی در انجام نیازهای مختلف مربوط به یک تکلیف حرکتی است. خود پنداره به عنوان آگاهی شخص نسبت به ویژگی‌های شخصی، خصایص، محدودیت‌ها و نیز شیوه‌هایی که این صفات را به صفات دیگران شبیه یا از آن‌ها متفاوت می‌گرداند، نگریسته می‌شود. خود پنداره، چگونگی نگرش شخص به خود، بدون بیان قضاوت یا اظهارنظر شخص یا مقایسه با دیگران است (گالاهو و همکاران، 2011). اجتماعی شدن فرایندی است که به وسیله آن فرد یاد می‌گیرد چه کسی است و چگونه با جامعه پیرامون خود که در آن زندگی می‌کند ارتباط برقرار کند. اگر چه اجتماعی شدن به طور کلی با یادگیری از طریق تعاملات اجتماعی اتفاق می‌افتد، می‌تواند شامل هر وسیله‌ای باشد که فرد به واسطه آن اطلاعاتی را درباره جامعه جمع‌آوری می‌کند.

حیطه جسمانی، تمام انواع تغییرات جسمانی و بدنی را در نظر می‌گیرد. شامل تغییر در وزن، قد و ساختار سایر اندام‌های بدنی است، همچنین روندهای نمو عضلات، اعصاب و استخوان‌های اثرگذار بر مهارت‌های حرکتی را در بر می‌گیرد. حیطه جسمانی به دو بخش نمو جسمانی پیش از تولد و نمو جسمانی پس از تولد تقسیم می‌شود که هر کدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

حیطه روانی حرکتی یا حرکتی، رشد حرکت انسان و عوامل تأثیرگذار بر این رشد را مورد تأکید قرار می‌دهد. این حیطه شامل فرایندهای تغییر، استوار و واپسروی در ساختار جسمانی و کارکرد عصبی عضلانی است، که در حیطه روانی- حرکتی، حرکت ممکن است در نتیجه فرایندهای واسطه‌ای شناختی در مراکز بالاتر مغز (کورتکس حرکتی)، فعالیت بازتابی در مراکز پایین تر مغز، یا پاسخ‌های خودکار در سیستم عصبی مرکزی ایجاد گردد. ارتباط این حیطه‌ها باهم در شکل‌گیری الگوهای مربوط به رشد حرکتی در کودکان نقش مهمی دارند. برای اثربخشی هر یک از این عوامل ما به ابزارها و روش‌های برای اندازه‌گیری میزان تأثیرات حاصل از حیطه‌های رشدی در ترکیب باهم بر رشد حرکتی کودکان نیاز داریم روش‌های که قابلیت اندازه‌گیری داشته و از اعتبار لازم برخوردار باشند.

2-2:دیدگاه‌های نظری مربوط به رشد

2-2-1: دیدگاه زیستی

مطالعه بخش‌های بدن و بافت‌ها، این مطالعه در بعضی اوقات در سطح سلول در پاره‌ای از مواقع در سطح ارگانیسمی انجام می‌شود.

2-2-2: دیدگاه روان‌شناختی

بنیان‌گذار این دیدگاه ژان پیاژه است، نظر پیاژه حاکی از  تأثیر متقابل بین فرد و محیط است و به جز نظریه باندورا، در مقابل بیشتر نظریه‌های رفتاری قرار می‌گیرد. دیدگاه شناختی بر عوامل فیزیولوژیک و زیستی در رشد و تعامل دستگاه روانی و محیط تأکید دارد. در این دیدگاه فرد فعال است و مثل سایر دیدگاه‏ها فقط واکنش نشان نمی‏دهد. فرآیند رشد ذهنی به رسش دستگاه عصبی و تعامل آن با محیط وابسته است، در طی این تعامل کودک مدام در جستجوی تعادل است. تعامل حاصل‌ جذب (درون سازی[20]) و انطباق (برون‌سازی[21]) است .

2-2-3: دیدگاه بالیدگی[22]

این دیدگاه در دهه 1930 توسط گزل مطرح شد به اعتقاد او رشد حرکتی فرایندی درونی یا ژنتیکی است و تاریخ هستی و تکامل انسان تعیین‌کننده نظم و توالی ثابت رشد است. در دیدگاه بالیدگی تغییرات کیفی و بالیدگی عصبی عامل ظهور مهارت‌ها است و بیشتر تاکید بر عوامل زیستی است.

نظریه بالیدگی آرنولد گزل از رشد و تکامل بر بالیدگی سیستم های عصبی به عنوان محرک اصلی جنبه­های فیزیکی و حرکتی رفتار انسان تاکید می‌کند. گزل مقاطع سنی جامعی را برای کسب انواع گسترده‌ای از توانایی‌های حرکتی مقدماتی طی دوران نوزادی شرح داده و اثبات می‌کند و به تکالیفی مبتنی بر بالیدگی به عنوان شاخص‌های مهم رشد عاطفی و اجتماعی نگاه می‌کند. وی همچنین سنین متفاوتی را که کودکان در مقاطع حساس و یا نامتعادل با محیط خود هستند، توصیف می‌کند. مرحله حساس، مقطعی از بالیدگی است که طی آن کودک سطح بسیار بالایی از مهارت را در محیط به نمایش گذاشته، و رفتار متعادلی دارد و در مجموع بهنجار است. در مقابل این وضعیت، حالت ناسازگاری نیز و جود دارد و آن مقطعی است که کودک در مهارت‌های محیطی ضعیف عمل می‌کند، رفتاری نامتعادل دارد و در مجموع ناهنجار است. این دیدگاه رشد حرکتی را ب