باشند به طوری که مطالعات نشان داده است که برنامه های آموزشی طراحی شده شامل فعالیتهای بدنی هدف دار، رشد مهارت های حرکتی بنیادی را در کودکان افزایش می دهد و بهبود رشد مهارت های حرکتی بنیادی برای انتقال به مهارت های پیچیده در ورزش هایی سازمان دهی شده در آینده بسیار ضروری است. بقالیان (1383)
باربارو چیرو اسپساتو، کارگابو، نادیا والنتینی، ماری رودیسیل مقایسه کردند پسرها و دخترها 3 تا 10 سال را در مهارتهای حرکتی بنیادی و نتیجه گرفتند که پسرها نسبت به دخترها عملکرد بهتری داشتند و نمره بالاتری گرفتند
و پسرها در مهارت کنترل شیئ عملکرد بهتری داشتند نمره مهم بین دو گروه 7 تا 10 سال بود.
کودویت (2010) نیز مقایسه کرد دختران و پسران را در عملکرد و توانایی حرکتی 3 تا 6 سال و نتیجه گرفت که عملکرد پسرها در این سن نیز بهتر از دخترها بوده.
جرند و فرتال (1986): در تحقیقات خود در توانایی مهارتهای حرکتی مشاهده کرد که عملکرد پسرها از دخترها بهتر بوده و بیان کرد که تحقیقات نشان داده که شرکت کننده های زن در فعالیتهای فیزیکی ورزشها مثل مردها حمایت نمی شوند.
ای جی گودوی (2003): بیان کرد تحقیقات نشان می دهد که پسرها در فعالیتهای کنترل شی پرتاب کردن و لگد زدن حرفه ای تر هستند ولی در مهارتهایی مثل دویدن- پریدن- یورتمه رفتن زیاد تفاوت جنسی وجود ندارد.
تحقیقات داخل کشور
تحقیقی در شهرستان ارومیه انجام شد که هدف تحقیق بررسی الگوهای حرکتی پایه منتخب (پرش طول جفتی و لی لی کردن) در کودکان پسر و دختر هفت ساله بود. روش پژوهش از نوع توصیفی –میدانی است. آزمودنی های تحقیق 102 دختر و 102 پسر کلاس اول ابتدایی مدارس دولتی آموزش و پرورش شهرستان ارومیه بودند. اطلاعات پژوهش از طریق فیلمبرداری مهارت های مورد نظر از سه زاویه رو به رو، پهلو و پشت جمع آوری شد. الگوی پرش طول جفتی با استفاده از روش مرحله ای کلارک و فیلیپس (1985) و الگوی لی لی کردن با استفاده از روش مرحله ای هالورسون و ویلیامز (1985) ارزیابی شد. و ویژگی های کلی این مهارت ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده شد. نتایج پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر است: در مهارت پرش طول جفتی بین پسران و دختران تفاوت چشمگیری مشاهده نشد اما در مهارت لی لی کردن، دختران عملکرد بهتری داشتند. همچنین بیشتر آزمودنی های پژوهش در مقایسه با معیارهای وابسته به سن پایین تر از مرحله پیشرفته این مهارت ها قرار دارند(محمد زاده-قربانی –اشتری 1386).
در تحقیقی دیگر مقایسه مهارتهای حرکتی بنیادی منتخب(دریافت کردن پرتاب بالای‌ شانه)کودکان 7 ساله شهرستان ارومیه انجام شد.تحقیق حاضر از نوع توصیفی-میدانی بود. 102 دختر و102پسر کلاس اول ابتدایی مدارس دولتی آموزش و پرورش شهرستان ارومیه به‌ عنوان آزمودنی شرکت کردند.اطلاعات پژوهش از طریق فیلم‌برداری مهارت‌های مورد نظر از سه زاویه روبرو،پهلو و پشت جمع‌آوری شد.الگوی دریافت کردن با استفاده از روش مرحله‌ای‌ سیفلد و همکاران(1983)و الگوی پرتاب بالای شانه با روش مرحله‌ای روبرتون-هالورسون‌ (1984)ارزیابی و ویژگی‌های کلی این مهارت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل‌ اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد)و آزمون آماری یومن ویتنی استفاده‌ گردید.نتایج نشان داد،مهارت دریافت کردن بین پسران و دختران تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و در مهارت پرتاب بالای شانه برتری از آن پسران است (P>0/05) .بر اساس یافته‌های‌ پژوهش،بیشتر آزمودنی‌های پژوهش،در مقایسه با معیارهای وابسته به سن،پایین‌تر از مرحله‌ پیشرفته از این مهارت‌ها قرار دارند(محمد زاده-قربانی –اشتری 1387).
زارع زاده (1388) با تحقیقی با عنوان هنجارسازی و تعیین پایایی و روایی آزمون رشد حرکتی درشت (اولریخ، 2000) برای کودکان 3 تا 11 ساله شهر تهران نشان داد که همه گروههای سنی پسران در خرده آزمون کنترل شیء نسبت به دختران بالاتر هستند. همچنین نتایج نشان داد که همه گروههای سنی پسران در خرده آزمون الگوهای حرکتی با پیشرفت سن افزایش می یابد.
ایران- میرزا اکبری (1380) با مقایسه عملکرد حرکتی درشت و ظریف 184 دختر 200 پسر هفت تا نه ساله شهر کرمان نشان داد که در هر سه گروه سنی پسران در مهارت های حرکتی درشت از جمله پریدن و هدف گیری دقت پرتاب، بهتر هستند در این تحقیق دختران در مهارت های حرکتی ظریف و تعادلی برتری نشان دادند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

در این فصل روش و طرح تحقیق، جامعه و نمونه آماری، توصیف متغیرها، وسایل و ابزار اندازه‌گیری، روش جمع آوری اطلاعات، شیوه تحلیل آماری داده‌ها، و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه خواهند شد.
نوع مطالعه:
این مطالعه از نوع مطالعات علی – توصیفی است.
جامعه و نمونه آماری:
جامعه آماری این تحقیق تا کودکان 7 تا 12 ساله دبستانهای پسرانه شهستان ملایر تشکیل داده است جامعه نمونه آماری 6500 نفر دانش آموز پسر که حجم نمونه ما را 1200 نفر تشکیل می دهند. با اسناد و منابع روش تحقیق با این محتوی حجم نمونه 1200 نفر در نظر گرفته شده زیرا هرچه در مطالعات توصیفی نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود پارامترهای جامعه دقیق تر برآورد می شوند در نمونه گیری ابتدا 5 منطقه آموزش و پرورش از مناطق جغرافیای شهرستان ملایر به طور تصادفی انتخاب و سپس با روش نمونه گیری تصادفی، خوشه ای، طبقه ای چند مرحله آزمودنی ها از این 5 منطقه انتخاب شد.
ابزار گردآوری اطلاعات:
آزمون رشد حرکتی اولریخ- دوربین فیلمبرداری- توپ پلاستیکی- توپ بسکتبال- توپ والیبال- چوب بیسبال- نوارچسب و توپ تنیس- فرم ثبت نام- کیسیه – نوارچسب- قیف- توپ والیبال -مشاهده گر با توجه به جامعه آماری محقق از دوربین ثابت و چند مشاهده کردن استفاده نموده است و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ مورد ارزیابی قرار داده شده است.
ابزار مطالعه و روایی:
ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ می باشد که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ابزار جمع آوری داده های مطالعه بود که نسخه تغییر یافته
TGMD-2اولریخ است. این آزمون را اولریخ در سال 2000 با نمونه ای 1208 نفری از کودکان
آمریکایی اعتباریابی و هنجار سازی کرد. TGMD-2 که رشد الگو یا شکل اجرای مهارت حرکتی
بنیادی کودکان هشت گروه سنی 3 تا11 سال را می سنجد شامل دو خرده آزمون است:
خرده آزمون جابجایی و خرده آزمون کنترل شیئ.
خرده آزمون جابجایی عبارت است از: دویدن- یورتمه رفتن – لی لی کردن – گام کشیده جهیدن-
سرخوردن و پریدن
خرده آزمون کنترل شیئ عبارت است از ضربه به توپ ثابت با دست- دریبل درجا- دریافت توپ –
ضربه به توپ ثابت – پرتاب توپ از بالای شانه- غلتاندن توپ از زیر شانه.
هر مهارت از طریق چند ملاک عملکردی سنجیده می شود محتوای هر ملاک سنجی از الگوی پیشرفته
اجرای مهارت در مورد عمل اندام ها و تنه است. هر خرده آزمون مجموعا 24 ملاک عملکردی دارد.
جهت نمره گذاری کودک هر مهارت را طی دو کوشش اجرا می کند. پس از هر کوشش به هر یک از ملاک های عملکردی مهارت اگر همان طور که آزمون مشخص کرده انجام شده باشد نمره 1 و در غیر این صورت نمره صفر داده می شود. که این آزمون بهترین اندازه گیری در مشخص کردن توانایی کلی کودک در مهارتهای حرکتی درشت تعریف شده است.
روش انجام تحقیق:
بعد از هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش -حراست – مدیر مدرسه و مربی ورزش از مدارس پسرانه شهر پسرپایه اول و ششم توسط محقق انتخاب شدند و در محیط بازحیاط مدرسه و در زنگ ورزش و با همکاری مربیان ورزش از دانش آموزان تستهای دویدن، پریدن، یورتمه رفتن، لی لی رفتن، جهش کردن، سرخوردن، ضربه به توپ با دست ، شربه توپ با پا، دریبل کردن، دریافت کردن، پرتاب بالای شانه و غلتاندن توپ گرفته شد و محققق مهارتها را به صورت جداگانه دسته بندی کرده و مشاهده نموده و با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ مورد ارزیابی قرار داده است
روش‌ تحلیل داده‌ها:
ابتدا با استفاده از شاخص¬های آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار متغیرهای تحقیق توصیف می شوند. همچنین برای نرمال بودن داده های جمع آوری شده از آزمون¬آماری کلموگروف- اسمیرنف استفادهشد.برای مشخص کردن نتایج الگوهای بنیادی از آزمون های کروسکال – والیس ویومان ویتنی استفاده شده است. سطح معناداری تحقیق حاضردر مورد متغیرهای ذکر شده کمتراز 0.05 در نظر گرفته خواهد شد.