روانی(r=./31) و سلامت جسمی(r=./22) مرتبط می باشد.
لاو و همکاران(2008) مطالعه ای تحت عنوان تاثیر هوش عاطفی بر روی عملکرد شغلی و رضایتمندی از زندگی در چین انجام دادند.در این مطالعه ارتباط بین هوش شناختی و هوش عاطفی به روش تست واندرلیک مورد بررسی قرار گرفت.همین طور رضایت از زندگی و عملکرد شغلی بر اساس سیستم ارزیابی شرکت سنجیده شد.شرکت کنندگان در این مطالعه 102 دانشمند در شهر پکن بودند که در یک شرکت بزرگ کامپیوتر کار می کردند.نتایج نشان داد که عملکرد شغلی ارتباطی با هوش شناختی ندارد و در عوض ارتباط زیادی با هوش عاطفی دارد.
دیوید وکسلر در سال 1952م همراه با گسترده کردن آموزه‌های بهره هوشی، توانایی‌های عاطفی را به عنوان بخشی از توانایی‌های معروف هوش، در دانشگاه سن آنتونیو تصدیق کرد. هاوارد گاردنر (1983م) نیز در احیای تئوری هوش هیجانی در روان‌شناسی نقش برجسته‌ای ایفا کرده است. مدل تأثیرگذاری وی تحت عنوان هوش‌های متکثر یا هوش‌های چندگانه شامل انواع متفاوتی از هوش، از جمله هوش شخصی، هوش میان‌فردی و هوش درون فردی است.
شاید بتوان گفت که روون بارون (1988م) اولین کسی است که گام‌های نخستین را برای ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از سلامت برداشته است. وی در رساله دکتری خود اصطلاح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی به کار برده است. این، درست زمانی است که اصطلاح هوش هیجانی هنوز معروفیت عمومی پیدا نکرده و هنوز سالوی و مایر اولین مدل هوش هیجانی خود را به چاپ نرسانده‌اند. بارون (2000م) اینک هوش هیجانی را به عنوان مجموعه‌ای مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی‌هایی مطرح می‌کند که بر توانایی عمومی ما در برخورد مؤثر با خواسته‌های محیطی تأثیر می‌گذارند. این مجموعه، شامل مواردی است که عبارت‌اند از:
توانایی آگاه بودن، فهمیدن و بیان کردن خود،
توانایی آگاه بودن، فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران،
توانایی برخورد با هیجان‌های شدید و کنترل سائق‌ها و تکانه‌های درونی،
توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.
سالوی و مایر در مدل اولیه خود (1990م) هوش هیجانی را این گونه تعریف کردند: «توانایی نظارت بر احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، توانایی تمییز دادن هیجان‌های متفاوت و متنوع و توانایی استفاده از این اطلاعات برای راهنمایی و هدایت فکر و عمل.»56
گلمن در سال 1995م با استفاده از تحقیقات سالوی، مایر و دیگران، کتابی با عنوان هوش هیجانی در نیویورک (انتشارات بانتام) نوشت. از این تاریخ به بعد، اصطلاح هوش هیجانی شهرت جهانی پیدا کرد. در حال حاضر در جهان و ایران صدها کتاب و مقاله در مورد هوش هیجانی تدوین شده و چندین همایش و کارگاه آموزشی نیز به آن اختصاص یافته است. نظریه‌های چند هوشی، از قبیل نظریه گاردنر و استرنبرگ، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته‌اند. این نظریه‌ها ما را واداشته‌اند که تلقی وسیع‌تری از هوش و قابلیت داشته باشیم. متولیان تعلیم و تربیت را نیز ترغیب کرده‌اند برنامه‌هایی تدوین کنند که در حیطه‌های مختلف به دانش آموزان و دانشجویان آموزش بدهند.
عبدالرئوف پارکر(2000)تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل سیاست تکنولوزی-استراتزی در دوحه انجام داده است.این مطالعه تعامل تکنولوزی و استراتزی و تاثیر عملکرد سازمانی بر تعامل تکنولوزی و استراتزی نشان می دهد.داده های تحقیق از 78نفر از کارکنان صنعت مخابرات جمع آوری شد.نتایج نشان می دهد که طبیعت جنبه های مختلف تعامل تکنولوزی و استراتزی تحت تاثیر عملکرد سازمانی است.
رابرت وود، آلبرت بندوراو تریور بایلی(1987) تحقیقی را با عنوان بررسی تاثیر مکانیسم های حاکم بر عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری در محیط پیچیده در دانشگاه اکستر انجام دادند. نتایج نشان می دهد که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی بر تصمیم گیری موثر است.
ویلیام و رونان واریک پ.پرین(1970) تحقیقی را با عنوان تحلیل رفتار سازمانی و عملکرد سازمانی در شهرک صنعتی ممفیس انجام داده اند.جامعه آماری تحقیق 2500 کارمند بود که در 64 واحد تقسیم بندی شده بودند. در این تحقیق 8 متغیر شخصیتی و 10 متغیر عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج همبستگی کمی را بین متغیر ها نشان دادند.
هربرت اچ.هند و ویلیام ار.لافولته(2006) تحقیقی را با عنوان تحلیل منفک متغیرهای عملکرد سازمانی را در دو شرکت تجاری در کارولینای جنوبی انجا داده اند.حجم نمونه 98 نفر از مدیران بود. تحلیل منفک متغیرهای عملکرد به فرضیات زیر منتج شده بود:
1)بازگشت سرمایه یک چهارم از شرکتها را در حالتی مشابه قرا می دهد.همان طور که 12متغیر دیگر عملکرد در ارزیابی گروهها استفاده می شوند.
2)12 متغیر عملکرد که با کارکردهای متفاوتشان متمایز و تفکیک شده اند در تمام طول زمان دایمی هستند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق


3-1 مقدمه
این فصل شامل چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دادن به فرضیه های تحقیق می-باشد. که به معرفی جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار اندازه گیری، طرح تحقیق، روایی و پایایی ابزار، شیوه ی نمره گذاری، شیوه های اجرای تحقیق و به روش تحلیل داده ها می ـ پردازد.
در هر تحقیق متناسب باموضوع وماهیت آن از روشهای مختلفی استفاده می شود. در این فصل قصد بر آن است تا با شرح متدولوژی وچگونگی انجام توصیف ها و تحلیل های آماری ویژگی های تحقیق مورد نظر بیان شود. همچنین در مورد هر یک از آزمون های آماری بکار گرفته شده وموارد استفاده آنها توضیحاتی داده شده است.
3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق کاربردی می باشد و از نظر روش اجرا به خاطر توصیف متغییرها و چیستی و چگونگی آنها به صورت توصیفی و جهت اثبات رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد.

3-3 جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران و کلیه کارمندان ادارات برق شهر همدان و ملایر است. تعداد کلیه کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر 145 نفر است که از این تعداد 109نفر مربوط به اداره برق شهر همدان و 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر می باشد.از 109 نفر مربوط به اداره برق شهر همدان 8 نفر در قسمت طرح و توسعه 41 نفر در قسمت خدمات مشترکین و 60 نفر در قسمت بهره برداری به فعالیت هستند و از 36 نفر مربوط به اداره برق شهر ملایر 5 نفر در قسمت خدمات مشترکین 16نفر در قسمت بهره برداری و 15 نفر در قسمت طرح و توسعه مشغول به فعالیت هستند.تعداد کلیه مدیران در جامعه آماری8نفر است که 4مدیر مربوط به اداره برق شهر همدان و 4مدیر مربوط به اداره برق شهر ملایر است.

جدول 1-3: جدول جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات برق شهر همدان و ملایر
اداره برق جامعه آماری کارکنان اداره برق همدان و ملایر جامعه آماری کارکنان قسمت طرح و توسعه جامعه اماری کارکنان قسمت خدمات مشترکین جامعه آماری کارکنان قسمت بهره برداری جامعه آماری مدیران ادارات برق همدان و ملایر
همدان 109 8 41 60 4
ملایر 36 15 16 15 4
جمع 145 13 57 75 8

3-4 حجم نمونه
برای مشخص شدن حجم نمونه کارکنان در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است، که حجم نمونه بدست آمده برای کارکنان اداره برق شهر همدان 105 نفر است.به دلیل این که کارکنان اداره برق شهر همدان74% از جامعه آماری (109نفر) و کارکنان اداره برق شهر ملایر 26%از جامعه آماری (36نفر)را تشکیل می دهند و با منظور کردن این نسبتها در حجم نمونه 105 نفری به دست آمده از جدول مورگان حجم نمونه هر سازمان به ترتیب 78 نفر برای اداره برق شهر همدان و 27 نفر برای اداره برق شهر ملایر است.به دلیل اینکه کارکنان در سه قسمت حقوقی و قضایی، فنی و امور اداری مشغول به فعالیت هستند و تعداد آنها در این سه واحد سازمان یکسان نیست در نتیجه حجم نمونه کارکنان باید به نسبت تعداد کارکنان بدان قسمت اختصاص یابد.
3-5 تعیین حجم نمونه
در این تحقیق برای نمونه گیری از روش طبقه ای نسبی استفاده شده است و در جدول 3-2 مشخص شده است.
جدول 3-2جدول جامعه آماری و حجم نمونه کارکنان و مدیران ادارات برق شهر همدان و ملایر
اداره برق جامعه آماری مدیران حجم نمونه مدیران جامعه آماری کارکنان حجم نمونه کارکنان
همدان 4 4 109 78
ملایر 4 4 36 27
جمع 8 8 145 105

3-6 ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش از دوروش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
1)روش کتابخانه ای: در این روش ازمطالب مقالات،کتب و مطالعات پیشین جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش(در این روش محقق از مهم‌ترین ابزار خود یعنی فیش برداری) استفاد شده است.
2) روش میدانی: در این روش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده که پرسشنامه اول پرسشنامه هوش عاطفی است که برگرفته شده از پرسشنامه هوش عاطفی بار آن است. بدلیل استفاده شدن در تحقیقات پیشین استاندارد بودن پرسشنامه تأیید گردیده است.و این پرسشنامه توسط کارکنان تکمیل شده است.این پرسشنامه بر اساس مدل عملکرد توماس و لتهوس طراحی گردیده است که البته در این تحقیق با مشاوره اساتید راهنما و مشاور تغییراتی در آن داده شده است.
3-7 ربط سوالات با متغیرهای تحقیق
در پرسشنامه هوش عاطفی سوالات پرسشنامه بدین صورت با فرضیات تحقیق در ارتباط است که از سوال 1 تا7 مربوط به شناخت عواطف شخصی در کارکنان، از سوال8 تا12 مربوط به بکارگیری درست هیجانها توسط کارکنان، از سوال 13 تا 18 مربوط به خود برانگیختگی در کارکنان توسط کارکنان و از سوال 19 تا 24 مربوط به شناخت عواطف دیگران توسط دیگران و از سوال 25 تا 30 مربوط به حفظ ارتباطات توسط کارکنان می باشد.
در پرسشنامه عملکرد با استفاده از سوالات 1-2-4-13-14-16-23 فعال بودن، با استفاده از سوالات 3-6-7-17-24 واکنش سریع در برابر موانع، با استفاده از سوالات 11-18-21-22-26 سخت کوشی، با استفاده از سوالات 5-10-12-25 انعطاف پذیری، با استفاده از سوالات 8-9-15-19-20 ابتکار عمل و خلاقیت سنجیده می شود.
3-8 روایی
روایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی باشد.روایی می گوید که آیا ما همان چیزی را که در نظر داریم اندازه گیری می کنیم؟(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
روایی تعیین می کند که ابزار تهیه شده تا چه اندازه مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد به عبارت دیگر روایی به ما می گوید آیا مفهوم واقعی را اندازه گیری می کنم یا خیر؟
پرسشنامه هوش عاطفی بار-آن اولین پرسشنامه معتبر و استاندارد فرافرهنگی جهت ارزیابی هوش عاطفی است.(هین، استیو،1386،160)
این پرسشنامه قابل کاربرد در موقعیت های بسیار متنوع می باشد می توان در نوقعیت های شغلی، آموزشی و پزوهشی از آن استفاده کرد.پرسشنامه سنجش عملکرد همین طور پرسشنامه ای استاندارد است که از روایی محتوایی برخوردار می باشد و برای تعیین روایی هر دو نوع پرسشنامه از نظر استاد راهنما و استاد مشاور و متون تخصصی استفاده شده است.
3-9 پایایی
پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری صرفا فاقد خطای تصادفی باشد، پایایی با ثبات صحت و قابلیت پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد.(ونوس،ابراهیمی،روستا،1388،145)
پایایی کیفیت ثبات، یا روش جمع آوری داده ها را در طول زماننشان می دهد.به عبارتی منظور از پایایی آزمون ثبات اندازه گیری در زمان های مختلف است.در آزمون هایی که ضریب پایایی بالایی دارند خطای اندازه گیری به حداقل کاهش می یابد.
در این تحقیق تعیین اعتبار پرسشنامه بر اساس محاسبه آلفای کرانباخ و توسط نرم افزار SPSS صورت گرفته است.آلفای کرانباخ برای پرسشنامه هوش عاطفی 85%و برای پرسشنامه عملکرد 89% است و به دلیل اینکه آلفای کرانباخ آنها از هفتاد بالاتر هستند پرسشنامه ها دارای پایایی هستند.
عنوان متغیرها تعداد گویه آلفای کرونباخ
شناخت عواطف شخصی 7 771/0
بکارگیری درست هیجانها 5 722/0
برانگیختن