.

نمودار 4-4: میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت ساخت، طراحی و چاپ (بر اساس درصد)

نمودار فوق (4-4) میزان نیاز آموزشی زنان مورد مطالعه را به مهارت ساخت، طراحی و چاپ بر اساس درصد نشان می دهد. بیشترین سطح انتخاب شده حد متوسط می باشد.

 

سؤال دوم:

نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی کدامند؟

 

جدول (15-4). توزیع فراوانی میزان نیاز آزمودنی‌ها در زمینه «تولید محصولات زراعی-باغی»
سطح نیاز فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی
خیلی کم 9 3.3 3.3
کم 21 7.8 11.1
متوسط 68 25.2 36.3
زیاد 121 44.8 81.1
خیلی زیاد 51 18.9 100
مجموع 270 100  
میانگین= 3.68 انحراف معیار= 0.98

 

نتایج تحلیل داده‌های مربوط به نیاز زنان مورد مطالعه به مهارت تولید محصولات زراعی-باغی، (جدول 15-4) نشان می‌دهد که 81.1 درصد افراد مورد مطالعه میزان نیاز خود به آموزش مهارت تولید محصولات زراعی-باغی را در حد زیاد و پایین تر از آن تعیین نموده‌اند. بر این اساس و با توجه به میانگین به دست آمده که 3.68 در طیف پنج ارزشی لیکرت می‌باشد می‌توان گفت که میزان نیاز آموزشی افراد مورد مطالعه به این مهارت در حد زیاد بوده است.

 

 

 

نمودار 5-4: میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت تولید محصولات زراعی – باغی (بر اساس درصد)

نمودار فوق (5-4) میزان نیاز آموزشی زنان مورد مطالعه را به مهارت تولید محصولات زراعی – باغی بر اساس درصد نشان می دهد. بیشترین سطح انتخاب شده حد زیاد می باشد.

سؤال سوم:

نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی کدامند؟

 

جدول (16-4). توزیع فراوانی میزان نیاز آزمودنی‌ها در زمینه «پرورش دام و تولید فرآورده های دامی»
سطح نیاز فراوانی درصد فراوانی فراوانی تجمعی
خیلی کم 20 7.4 7.4
کم 37 13.7 21.1
متوسط 50 18.5 39.6
زیاد 95 35.2 74.8
خیلی زیاد 68 25.2 100
مجموع 270 100  
میانگین= 3.57 انحراف معیار= 1.21

نتایج تحلیل داده‌های مربوط به نیاز زنان مورد مطالعه به مهارت پرورش دام و تولید فرآورده های دامی، (جدول 16-4) نشان می‌دهد که 74.8 درصد افراد مورد مطالعه میزان نیاز خود به آموزش مهارت پرورش دام و تولید فرآورده های دامی را در حد زیاد و پایین تر از آن تعیین نموده‌اند. بر این اساس و با توجه به میانگین به دست آمده که 3.57 در طیف پنج ارزشی لیکرت می‌باشد می‌توان گفت که میزان نیاز آموزشی افراد مورد مطالعه به این مهارت در حد زیاد بوده است.

نمودار 6-4: میزان نیاز آموزشی افراد آزمودنی به مهارت پرورش دام و تولید فرآورده های دامی (بر اساس درصد)

نمودار فوق (6-4) میزان نیاز آموزشی زنان مورد مطالعه را به مهارت پرورش دام و تولید فرآورده های دامی بر اساس درصد نشان می دهد. بیشترین سطح انتخاب شده حد زیاد می باشد.

 

 

 

 

آمار استنباطی:

جهت پاسخگویی به سؤالات این بخش از پژوهش در خصوص نیازسنجی نیازهای آموزشی مهارت های خوداشتغالی زنان روستایی، از آزمون t تک نمونه ای استفاده گردید. به منظور استفاده از آزمون تی لازم است تا وضعیت داده های حاصل از نظر وضعیت نرمال بودن مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از آزمون ناپارامتری کولموگراف اسمیرنف استفاده گردید.  و در پایان این بخش نیز به منظور تعیین رتبه های نیازهای آموزشی، از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. نتایج این آزمون ها برای هر یک از سؤالات به تفکیک ارائه گردیده است.

بررسی وضعیت نرمال بودن داده در قالب آزمون کولموگراف اسمیرنف:

جدول (17-4). نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف برای وضعیت نرمال بودن داده های مربوط به متغیرها
متغیر کولموگراف اسمیرنف Z معناداری دو دامنه
خیاطی و دوزندگی 911/0 387/0
فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی 717/0 683/0
بافندگی 33/1 058/0
ساخت، طراحی و چاپ 30/1 068/0
تولید محصولات زراعی / باغی 213/1 105/0
پرورش دام، طیور و آبزیان 011/1 187/0

 

بررسی وضعیت توزیع نمرات از لحاظ نرمال بودن در جدول 17-4 نشان دهنده ی آن است که فرض نرمال بودن داده ها در تمام توزیع ها برقرار است. در مورد هیچ یک از متغیرها مقدار معناداری آزمون کولموگراف اسمیرنف، معنادار نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که در تمام متغیرها توزیع داده ها بهنجار است.

سؤال اول:

نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولیدات خانگی کدامند؟

در حوزه ی تولیدات خانگی چهار زمینه ی آموزشی اشتغالی خیاطی و دوزندگی، فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی، بافندگی، و ساخت و طراحی و چاپ، مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه آماره های استنباطی مربوط به هر یک از زمینه های آموزشی اشتغالی ارائه می گردد.

 

جدول (18-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی خیاطی و دوزندگی
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
t درجه آزادی معناداری
خیاطی و دوزندگی 2.893 1.034 1.706- 269 0.089

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی آموزش خیاطی و دوزندگی، با عدد ثابت 3 در جدول (18-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان، مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه پایین تر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.089=Sig و 1.706-=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های خیاطی و دوزندگی به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین نگردیده است.

 

جدول (19-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
    t درجه آزادی معناداری
فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی 3.089 0.987 1.48 269 0.140

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی، با عدد ثابت 3 در جدول (19-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان، مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه پایین تر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.140=Sig و 1.48=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های فرآوری و بسته بندی محصولات غذایی به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین نگردیده است.

 

جدول (20-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی بافندگی
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
t درجه آزادی معناداری
بافندگی 2.907 0.981 1.551- 269 0.122

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی بافندگی، با عدد ثابت 3 در جدول (20-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان، مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه پایین تر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.122=Sig و 1.551-=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های بافندگی به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین نگردیده است.

 

جدول (21-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی ساخت و طراحی و چاپ
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
t درجه آزادی معناداری
ساخت، طراحی و چاپ 2.737 1.042 4.145- 269 0.000

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی ساخت و طراحی و چاپ، با عدد ثابت 3 در جدول (21-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان، مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه به شکل معناداری پایین تر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.122=Sig و 1.551-=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های ساخت و طراحی و چاپ به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین نگردیده است.

سؤال دوم:

نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی تولید محصولات زراعی / باغی کدامند؟

 

جدول (22-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی تولید محصولات زراعی – باغی
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
t درجه آزادی معناداری
تولید محصولات زراعی – باغی 3.681 0.977 11.465 269 0.000

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی تولید محصولات زراعی – باغی، با عدد ثابت 3 در جدول (22-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه به شکل معناداری بالاتر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.000=Sig و 11.465=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های تولید محصولات زراعی – باغی به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین گردیده است.

سؤال سوم:

نیازهای آموزشی زنان روستایی در رابطه با مهارت های خوداشتغالی در حوزه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی کدامند؟

 

جدول (23-4). نتایج آزمون تی تک نمونه ای نیازهای آموزشی پرورش دام و تولید فراورده های دامی
نیاز آموزشی میانگین انحراف معیار Test Valu=3
t درجه آزادی معناداری
پرورش دام و تولید فراورده های دامی 3.57 1.214 7.723 269 0.000

 

نتایج آزمون تی تک متغیره برای تحلیل نتایج نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه ی پرورش دام و تولید فرآورده های دامی، با عدد ثابت 3 در جدول (23-4) نشان می دهد که از دیدگاه زنان مورد مطالعه، میزان نیاز آموزشی در این زمینه به شکل معناداری بالاتر از حد وسط میانگین ها (3) می باشد (0.000=Sig و 7.723=t). لذا می توان گفت از نظر زنان مورد مطالعه، آموزش مهارت های پرورش دام و تولید فرآورده های دامی به عنوان نیاز آموزشی آنان به منظور ایجاد اشتغال، تعیین گردیده است.

 

رتبه بندی نیازهای آموزشی:

 

جدول (24-4). نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی نیازهای آموزشی
ردیف نیاز آموزشی میانگین رتبه ای اولویت
1 تولید محصولات زراعی – باغی 4.47 1
2 پرورش دام و تولید فراوردهای دامی 4.25 2
3 فرآوری 3.33 3
4 بافندگی 3.09 4
5 خیاطی و دوزندگی 3.09 5
6 ساخت، طراحی و چاپ 2.77 6

 

نتایج جدول (24-4)، اولویت بندی نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه را برای آموزش مهارت های خوداشتغالی کارآفرینانه مورد بررسی در این مطالعه نشان می دهد. با توجه به رتبه بندی ارائه شده، آموزش چگونگی تولید محصولات زراعی – باغی با میانگین رتبه ای 4.47 در اولویت اول نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه، و آموزش مهارت های ساخت، طراحی و چاپ با میانگین رتبه ای 2.77 در اولویت آخر این گروه از نیازهای آموزشی زنان مورد مطالعه قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

 

بحث و تفسیر یافته ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5-1) مقدمه:

در این فصل با توجه به یافته های حاصل از پژوهش حاضر در تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، به بحث و تفسیر پیرامون نتایج حاصل از اجرای پژوهش پرداخته می شود. بحث پیرامون نتایج حاصله و مقایسه با سایر پژوهش ها می تواند نتایج بسیار مفیدی را در مورد آزمودنی های متفاوت ارائه داده و تا حدودی میزان تعمیم را به جامعه آماری مشخص سازد. در پایان نیز محدودیت های موجود در پژوهش بیان گردیده و پیشنهاد هایی بر اساس یافته های پژوهش