استافیلوکوک، کاندیدا آلبیکانس و آسپرژیلوس نیجـر دارند.. (Mendiola et al. 2008)
این امر احتمالا به واسطه حضور ترکیبات ایندولیک، ترکیبات مربوط به متابولیسم کاروتن ها و نئو فیتادین در عصاره این ریز جلبک ها است. علاوه بر ترکیبات فرار، لیپیدها ی فعال زیستی هم با این روش استخراج می شوند. در بین ترکیبات saponifi able اسیدهای چرب ضروری را به آسانی می توان با این روش استخراج کرد. به علاوه از این روش برای استخراج کاروتنوییدها، فلاوونوییدها(آنتی اکسیدان) از ریز جلبک Chlorella vulgaris استفاده شده است.. (Cheung 1999 )

تصویر 1-1- شکل شماتیک برای استخراج سیال فوق بحرانی
1-7-2- استخراج مایع تحت فشار
این روش به عنوان استخراج تحت فشار مایع، استخراج حلال شتاب گرفته ، استخراج حلال با فشار بالا، شناخته شده است. این تکنیک برای اولین بار در سال 1996 توصیف شد.(Nieto et al. 2010) این روش فشار کاربردی اجازه استفاده از مایعات در درجه حرارت بالاتر نسبت به نقطه جوش نرمالشان را می دهد. در بین این روش ها استخراج با حلال شتاب گرفته (که در فشار و دمای بالا عمل می کند)، استخراج با آب داغ تحت فشار و استخراج با سیالیت افزایش یافته مطمئن ترین روش ها در استخراج ترکیبت زیستی فعال از مواد خام هستند. کاربرد ترکیبی فشار و دمای بالا فرایند استخراج را تسریع می کند و نیاز به مقادیر کمتری از حلال ها دارد. افزایش دمای استخراج می تواند با افزایش حلالیت پذیری و نرخ انتقال توده حلالیت پذیری بالاتری فراهم کند. علاوه بر این دمای بالا ویسکوزیته و کشش سطحی حلال ها را کاهش می دهد بنابراین سرعت استخراج افزایش می یابد. از سوی دیگر این روش عمدتا به واسطه میزان اندک مصرف حلال های آلی به عنوان تکنیک استخراج سبز شناخته شده است که با اصول مهندسی و شیمی سبزسازگاری دارد. Herrero et al. 2006 ).. (Mendiola et al. 2007,به طور کلی وسایل مورد نیاز برای این روش ساده است در اصل این وسایل شامل یک مخزن حلال همراه با یک پمپ فشار قوی برای وارد کردن حلال به درون سیستم، یک آون و یک محفظه یا دریچه برای حفظ فشار درون سیستم است. عصاره های جمع آوری شده در ویال در انتهای سیستم استخراج قرار دارند. علاوه بر این سیستم می تواند با یک وسیله خنک کننده برای خنک کردن سریع استخراج حاصل تجهیز شود. پس از گرم کردن اولیه، ظرف استخراج با حلال پر شده و و در دما و فشار ثابت برای زمان مشخصی قرار داده می شود. حلال که محتوی آنالیت های استخراجی است در ویال جمع آوری می شود و با گاز نیتروژن پر وتصفیه می شود. کل زمان استخراج به طور نرمال 45-15 دقیقه می باشد اگرچه گاهی اوقات لازم است که زمان استخراج طولانی تر شود. این تکنیک می تواند به هر دو روش استاتیک و دینامیک انجام شود روش استاتیک کاربرد بیشتری دارد احتمالا روش دینامیک می تواند با اجازه دادن به افزایش سطح تماس بین ماتریکس و حلال تازه سرعت عصاره گیری را افزایش دهد که عمدتا با وسایل آزمایشگاهی انجام می شود. (Nieto et al. 2010) در مقایسه با روش استخراج با سیالیت فوق بحرانی این روش چند کاربردی است بنابراین انعطاف پذیری بیشتری برای استخراج ترکیبات فعال زیستی دارد. حلال انتخاب شده در این روش وابسته به قطبیت ترکیبات هدف است.اما با این وجود این روش در مقایسه استخراج سیال فوق بحرانی انتخاب پذیری کمتری دارد. این روش در استخراج کاروتنوییدها از برخی ریز جلبک ها کاربرد داشته است. انواع متعددی از اسیدهای چرب و ترکیبات فرار با فعالیت ضد میکروبی در استخراج های متعدد از جلبک ها و سیانوباکتری ها شناسایی شده اند استخراج ترکیبات فعال از ماکرو جلبک ها بیشترین کاربرد این روش بوده است. با استفاده از حلال هایی همچون آب، اتانول و هگزان در دمای بالا بیشترین ترکیبات به دست آمده کاروتنوییدها و ترکیباتی با خواص ضد میکروبی بودند.به نظر می رسد فعالیت آنتی میکروبی مربوط به حضور اسیدهای چربی همچون لینولیک اسید ،α- لینولیک و ترکیبات فراری همچون فیتول یا فورانون باشد. بسته به حلال انتخاب شده این روش می توان یک تکنیک ایده آل برای جداسازی ترکیبات فعال زیستی فنولیک باشد.استخراج از انواع جلبک های دریایی و آب شیرین با این روش مورد مطالعه قرار گرفته است. در این استخراج می توان از جلبک ها بیشترین ترکیبات آنتی اکسیدانی را به دست آورد. این تکنیک می تواند برای استخراج سریع ترکیبات فعال زیستی فنولی از سیانوباکتری های مختلف یا انواع جلبک ها سودمند واقع شود. .(Breithaupt 2004,Herrero et al. 2006)

تصویر1-2- شکل شماتیک برای استخراج با مایع تحت فشار.
1-7-3- استخراج با آب داغ تحت فشار(PHWE)
این تکنیک همچنین با عنوان استخراج آب با قطبیت پایین تحت فشار، استخراج با آب فوق داغ شناخته می شود. آب از لحاظ چند کاربردی بودن و اثر محیطی مزیت های زیادی دارد و می تواند در فرایندهای استخراج برای جداسازی اجزا عملکردی از مواد خام گیاهی کاربرد داشته باشد. این تکنیک بر اساس استفاده از آب در دمای بالاتر از نقطه جوش اتمسفری آن استوار شده است. به علاوه ویسکوزیته و کشش سطحی با افزایش دما به مراتب کاهش می یابند در حالی که قابلت انتشار آن افزایش می یابد که هر دو این موارد منجر به افزایش سرعت و کارایی استخراج می شود. همچنین پارامتر حلالیت آب با دما تغییر می کند. آب همچنین یکی از سبز ترین حلال هاست که کاربرد آن با قوانین شیمی و مهندسی سبز همخوانی دارد. شرایط انجام این تکنیک عمدتا وابسته به ترکیبات و هدف کاربرد است. در این مفهوم آب داغ تحت فشار در هر دو شرایط فوق و زیر بحرانی کاربردی است. برای مثال شرایط فوق بحرانی یا نزدیک بحرانی می تواند برای اکسیداسیون آب فوق بحرانی، هیدرولیز، انتقال مولکولی همچون تبدیل توده زیستی استفاده شود در حالی که در شرایط زیر بحرانی استخراج ترکیبات سودمند برای سلامتی انجام می شود. .(Herrero et al. 2006 ) وسایل مورد نیاز برای این تکنیک تقریبا مشابه روش استخراج مایع تحت فشار است اما با توجه به حالت استاتیک و دینامیک بودن و کاربرد تجاری یا خانگی این روش استخراج متفاوت است. روش استاتیک از یک فرایند گروهی با یک یا چندین سیکل استخراج با جایگزینی حلال در مابین سیکل ها انجام می شود. در روش دینامیک حلال استخراج به طور ممتد در یک سرعت جریان انتخابی از طریق ظرف استخراج حاوی نمونه پمپ می شود. از این رو این روش نیازمند اندکی پیشرفت در فشار بالا یا وجود یک پمپ HPLC برای کنترل سرعت جریان آب همچنین محفظه محدود کننده فشار یا دریچه میکرومتر بجای دریچه باز/بسته استاتیک است. مزیت عمده سیستم های خانگی در مقایسه با ساختار تجاری دستگاه احتمال عملکرد هر دو حالت استاتیک و دینامیک استخراج با محدودیت های عملکردی کمتر دستگاه، محدوده دمایی عملکرد و امکان انجام فرآیندهای متعدد(واکنش پذیری، خشک کردن و عصاره گیری) با تغییر حالت پایه ای دستگاه است. همان طور که در روش استخراج با سیال فوق بحرانی گفته شد حلال ها بالاتر از نقطه جوش خود روند سریعتری از استخراج را فراهم می کنند به علاوه استفاده از آب به جای حلال های آلی روند استخراج را سبز تر انجام می دهند. اگرچه این تکنیک امید بخش است اما برای استخراج از منابع دریایی با این تحقیق نیاز به بررسی بیشتری است. استخراج و شناسایی ترکیباتی با خواص آنتی اکسیدانی و فعالیت ضد میکروبی از برخی ریزجلبک ها با استفاده از این تکنیک انجام شده است. شواهد اخیر نشان داده است که این تکنیک در دمای بالا ممکن است ترکیب فعال زیستی جدیدی (آنتی اکسیدان) ایجاد کند همان طور که در ریزجلبک Haematococcus pluvialis دیده شده است. نمونه های طبیعی مختلفی همچون انواع ماکرو جلبک ها و ریز جلبک ها از جمله (( Chlorella vulgaris با این روش مطالعه شده اند. ( King 2006 , Turner and Ibañez , 2011 )
1-7-4- استخراج با کمک اولترا سوند (UAE) و استخراج با کمک مایکروویو (MAE)
در روش UAE از حفره های صوتی برای تخریب دیواره سلولی، کاهش اندازه ذره، افزایش سطح تماس بین حلال و ترکیبات هدف استفاده می شود.روش MAE از تابش مایکروویو استفاده می شودکه باعث حرکت مولکول های قطبی و چرخش دو قطبی برای گرم کردن حلال ها و برای پیشبرد انتقال ترکیبات هدف از ماتریس نمونه در حلال می شود.هر دو روش به واسطه احتمال استفاده از چندین حلال با قطبیت های مختلف چند کاربردی هستند در واقع هر دو روش می توانند استخراج و واکنش را در زمان یکسانی با هم همراه کنند. علاوه بر این هر دو تکنیک اجازه استخراج سریع را می دهند که یک نقطه کلیدی برای ممانعت از تخریب ترکیبات مورد نظر می باشد. هر دو تکنیک سریع هستند ، مقادیر اندکی از حلال را بکار می برند و از لحاظ هزینه هم کارآمد می باشند. انواع متعددی از ریز جلبک ها عمدتا برای استخراج کاروتنوییدها، رنگدانه ها با این روش تیمار شده اند. در مقایسه با روش های سنتی در روش مایکروویو یک همگن سازی از لحاظ تنظیم دمای محیطی وجود دارد به طوری که لازم نیست هیچ انتقال گرمایی برای گرم کردن بخش های مرکزی صورت بگیرد.همچنین مشاهده شده که روند استخراج هیچ تاثیری بر روی یکپارچگی و شکل سلول ندارد. اخیرا احیا روغن از انواع مختلف ریز جلبک ها با تکنیک اولتراسوند مطالعه شده است. یکی از مناسب ترین ریز جلبک ها برای تولید روغن در مقیاس وسیع با این روش C. vulgaris است. .(Ying et al. 2011 Ibañez , 2011)

تصویر 1-3- دستگاه تابش اولترا سونیک/مایکرویو
1-8- مهمترین ترکیبات فعال زیستی استخراج شده از جلبک ها
1-8-1- آنتی اکسیدان ها
ظرفیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فعال زیستی به پیشگیری از بیماری های مختلف از جمله سرطان، بیماری های عروق کرونر قلب، اختلالات التهابی، انحطاط عصبی و پیری کمک می کند. ترکیبات پلی فنلی از جمله ترکیبات آنتی اکسیدانی جالبی هستند که از منابع دریایی، شامل انواع جلبک ها و ریز جلبک های جدا شده است. حداقل8000 ترکیب فعال زیستی به عنوان پلی فنول در نظر گرفته شده است به طور کلی، ترکیبات فنلی بر اساس ساختار آنها به ده نوع تقسیم بندی شده اند. این ده گروه عبارتند از: فنلها ساده، اسیدهای فنلی، اسید hydroxycinnamic، coumarins، naphtoquinones، xanthones، stilbenes، آنتراکینونها، فلاونوئیدها و لیگنینها. در میان آنها، فلاونوئیدها با بیشترین تعداد ساختمان های مختلف، و حداقل 5000نوع شناخته شده است. ( Wollgast and Anklam 2000 ; Madhavi et al. 1996 ).علاوه بر ترکیبات پلی فنلی، سایر آنتی اکسیدان های جالب توجه از جمله کاروتنوئیدها، می تواند در منابع دریایی یافت شود. کاروتنوئید یک خانواده از رنگدانه های طبیعی هستند که به طور گسترده ای در طبیعت توزیع شده اند. بیش از 600 ساختار مختلف از کاروتنوئید ها در منابع مختلف توصیف شده اند که اغلب مسوول رنگ طبیعی مواد مختلف هستند. کاروتنوئید ها توسط گیاهان، جلبک ها، قارچ ها، و سایر میکروارگانیسم ها سنتز می شوند اما توسط حیوانات ساخته نمی شوند و در صورت لزوم باید در رژیم غذایی مصرف شود. کاروتنوئید دارای دیگر ترکیبات فعال زیستی هستند و تصور می شود عوامل فعال برای پیشگیری از سرطان، و بیماری های قلبی –عروقی را دارا می باشند. علاوه بر سخت پوستان گونه های جلبکی به عنوان مخازن تولید کاروتنوئید شناخته شده اند. به عنوان مثال، ریز جلبکSalina Dunaliella تحت شرایط خاصی از کشت قادر به جمع آوری مقدار زیادی از بتا کاروتن است. به علاوه این رنگدانه دارای خواص ضد التهابی، ضد توموری،ضد دیابت و سایر فعالیت های آنتی اکسیدانی می باشد. اثر محافظتی ترکیبات آنتی اکسیدانی به علت خنثی کردن گونه های اکسیژن واکنش پذیر (ROS) می باشد.(Guedez, et al ., 2013, Ibañez et al.,2012)
1-8-2-فلاوونوییدها
فلاوونوییدها به میزان زیادی در غذاهای روزانه حضور دارند فلاوونوئیدها به واسطه آتار فارماکولوژی خود بسیار مورد توجه هستند. یک روش تسهیل شده برای تعیین فلاوونوئید ها با استفاده از HPLC فاز معکوس گسترش یافته است.در