1975).
3-4- اندازه¬گیری COD در آزمایشگاه:
آزمایشات در ویال COD که در سه رنج 0تا 150، 0تا 1500 و 0 تا 15000 میلی¬گرم در لیتر می¬باشد انجام می¬گیرد. در ابتدا دو ویال در رنج 0 تا 150 میلی¬گرم در لیتر را با 2 سی¬سی آب مقطر پر می¬کنیم و به عنوان شاهد در نظر می¬گیریم و با علامتی روی آن را مشخص می¬کنیم. برای نمونه ورودی تصفیه¬خانه از دو رنج 0 تا 150 و 0 تا 1500 میلی¬گرم در لیتر استفاده می¬کنیم و در هر کدام 2 سی¬سی نمونه در داخل ویال¬ها می¬ریزیم. برای نمونه خروجی تصفیه¬خانه ویال در رنج 0 تا 150 میلی¬گرم در لیتر را در نظر می¬گیریم و 2 سی¬سی از نومنه را داخل آن می¬ریزیم و به مدت 2 ساعت در داخل دستگاه COD سنج قرار می¬دهیم. بعد از این مدت نمونه¬ها را قرائت می¬کنیم که برای نمونه ورودی که از دو رنج ویال استفاده شده بود در رنج 0 تا 150 میلی¬گرم در لیتر جواب درست خوانده شد (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-5- اندازه¬گیری pH:
اکثر اندازه گیری¬های PH در آزمایشگاه با استفاده از pH متر به وسیله یک مدار الکتریکی کار می¬کند. این مدار از یک الکترود شیشه¬ای و یک الکترود مرجع خارجی و یک ولت¬متر که پتانسیل الکتریکی را در مدار ثبت می¬کند، تشکیل شده است. الکترود¬ه شیشه¬ای از یک سیم حامل جریان تشکیل شده ¬است که در داخل یک محلول که pH مشخص دارد فرو برده می¬شود. قبل از استفاده از دستگاه pH متر باید دستگاه کالیبره شود. محلول¬های بافری با pHهای معلوم برای چنین کاری مناسب است. دستگاه pH متر را روشن می-کنیم، الکترود را با آب مقطر می¬شوییم بعد به خوبی خشک می¬کنیم. سپس آن را درون بشری که حاوی محلول بافری با pH برابر 7 است قرار می¬دهیم، صبر می¬کنیم تا عدد روی صفحه نمایش ثابت شود. الکترود را با آب مقطر شسته و خشک می¬کنیم، بعد داخل محلول بافر با pH برابر 4 قرار می¬دهیم تا pH متر به حالت ثابت قرار گیرد. کالیبره کردن دستگاه را از طریق اندازه¬گیری در pH استاندارد 7 کنترل می-نماییم. برای انجام این کار الکترود باید داخل محلول قرار گیرد. در این مرحله pH متر آماده است. در این مرحله مقدار کافی از نمونه را داخل بشر 100 میلی¬لیتر می¬ریزیم و الکترود را داخل آن غوطه¬ور می¬کنیم و می¬گذاریم حدود 2 دقیقه دستگاه به حالت ثبات برسد، وقتی عدد روی دستگاه ثابت شد از روی صفحه نمایش مقدار pH نمونه مورد نظر را می¬خوانیم (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-6- جامدات:
کل ناخالصی¬هایی را که ممکن است در یک نمونه آّب یا فاضلاب وجود داشته باشد، جامدات کل گویند (به جز گازهایی که ممکن است وجود داشته باشد). به عبارت دیگر اگر یک نمونه آب یا فاضلاب را حرارت دهیم، به نحوی که آّب آن تبخیر شود و رطوبت آن به طور کامل گرفته شود (معمولاٌ دمای 103 تا 105 درجه سانتی¬گراد برای 24 ساعت)، باقیمانده حاصل را باقیمانده خشک یا جامدات کل می¬گویند و به صورت میلی¬گرم بر لیتر بر حسب وزن خشک جامدات گزارش می¬شود. اگر TSS را در حرارت 550 درجه سانتی¬گراد برای مدت زمان 15 تا 20 دقیقه یا 600 درجه سانتی¬گراد برای مدت زمان 1 ساعت در کوره قرار دهیم، آنچه باقی می¬ماند را جامدات ثابت یا معدنی و آنچه را که از بین رفته است، تحت عنوان جامدات آلی یا فرار می¬نامند (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-6-1- اندازه¬گیری TSS:
ابتدا بوته¬چینی¬های مورد نظر را که سه عدد می¬باشد را به ¬خوبی می¬شوییم و بعد به خوبی خشک می¬کنیم. سپس تک تک بوته¬ها را در دستگاه دیسکاتور قرار می¬دهیم و وزن می¬کنیم. بعد داخل بوته¬ها را با نمونه پر می¬کنیم و به مدت 5/1 ساعت در دستگاه آون می¬گذاریم. سپس بوته¬ها را بیرون می¬آوریم و دوباره با دستگاه وزن می¬کنیم. در نهایت اندازه¬گیری وزن دوم را از اندازه¬گیری وزن اول کم می¬کنیم تا مقدار TSS برای هر نمونه به دست آید (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-6-2- اندازه¬گیری نیترات:
سرپوش سفید یکی از شیشه¬ها را باز می¬کنیم و یک میلی لیتر آب دیونیزه به آن اضافه می¬کنیم. درپوش شیشه دیگر را باز کرده و یک میلی لیتر از نمونه را داخل آن می¬ریزیم. محتوی پودر بسته معرف نیترات را مستقیماٌ از فویل در هر شیشه می¬ریزیم و آن را برمی¬گردانیم تا محتوی آن کاملا مخلوط شود. دکمه شروع را فشار می¬دهیم، پنج دقیقه برای مدت زمان واکنش صبر می¬کنیم. بعد از اتمام این مدت شیشه خالی را در محفظه نمونه قرار می¬دهیم و از تراز شدن آن مطمئن می¬شویم. دکمه صفر را در دستگاه فتومتر می¬زنیم و شیشه را از محفظه نمونه بر می¬داریم. شیشه حاوی نمونه را در محفظه نمونه می¬گذاریم و مطمئن می¬شویم که تراز شده باشد، دکمه تست را می¬زنیم و نتیجه بر حسب واحد میلی¬گرم در لیتر نیترات مشخص می¬شود (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-6-3- اندازه¬گیری فسفات:
یک شیشه کوچک را با ده میلی¬لیتر از آب نمونه پر می¬کنیم، و سرپوش آن را محکم می¬بندیم. آن را در محفظه نمونه گذاشته و مطمئن می¬شویم که تراز شده باشد سپس دکمه صفر را فشار می¬دهیم. شیشه را برمی¬داریم. یک قرص HR P1 فسفات را مستقیماٌ از داخل فویل، درون شیشه ریخته و قرص را با یک میله استریل شده فشار می¬دهیم. سپس یک قرص HR P2 فسفات را مستقیماٌ از داخل فویل، درون نمونه می-اندازیم و با یک میله استریل آن را فشار می¬دهیم. سرپوش شیشه را محکم بسته و برای چند دقیقه تکان می¬دهیم تا قرص¬ها حل شود. آن را در محفظه نمونه می¬گذاریم و مطمئن می¬شویم تراز شده باشد، دکمه تست را فشار می¬دهیم. ده دقیقه برای زمان واکنش منظر می¬مانیم، بعد از اینکه زمان واکنش تمام شد اندازه-گیری به صورت اتوماتیک شروع می¬شود و عدد بر حسب میلی¬گرم بر لیتر نمایان می¬شود (انجمن بهداشت عمومی امریکا، 1975).
3-7- روش پردازش اطلاعات:
نتایج به دست آمده از آنالیز¬های آزمایشگاهی در مورد بررسی پارامترهای COD، BOD5، TSS، pH، نیترات و دما مورد پردازش آماری قرار گرفت. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها از نرم¬افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده¬ها با استفاده از آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف تعیین شد. همچنین آزمون¬های تی¬تک نمونه¬ای ، تی¬زوجی و ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه این پارامترها مورد استفاده قرار گرفت.