پرخاشگرانه همراه بود . نتایج نشان می دهد که با توجه به اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان، باید به برنامه های پیشگیرانه برای رفتارهای پرخاشگرانه پرداخت . همچنین، مداخله برای جلوگیری از اثرات اعتیاد به اینترنت در رفتارهای پرخاشگرانه باید در اسرع وقت انجام شود( چی هونگ کو،2009). بک وهمکاران درتحقیقی در خصوص اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس، اضطراب و پرخاشگری، با تحلیل 21 آزمایش کنترل شده که تأثیرات کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را مورد ارزیابی قرار می دادند، دریافتند که در بیشتر مطالعات، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به کاهش استرس، اضطراب و پرخاشگری می شود و سلامت روانی را در مقایسه با گروه کنترل بهبود داده است(فجور بک و همکاران، 2011). چانگ در پژوهشی درخصوص پیش بینی شروع و تداوم اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان در تایوان نتیجه گرفت که: فعالیت های آنلاین ، افسردگی و استفاده از مواد مخدر پیش بینی کننده مهم شروع و تداوم اعتیاد به اینترنت جوانان بودند(چانگ،2013). لیونل در پژوهشی نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی روش درمانی موثری در افسردگی است(لیونل،2012).

4 فصل سوم
روش پژوهش

4-1 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون-پس¬آزمون همراه با گروه گواه می¬باشد.
جدول ‏3 1: طرح پیش¬آزمون-پس¬آزمون با گروه گواه
پس¬آزمون متغییر مستقل پیش¬آزمون گروه
T2 X T1 گروه آزمایش
T2 – T1 گروه گواه

متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل: درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی
متغیر وابسته: اعتیاد سایبری
متغیر کنترل¬کننده: سن آزمودنیها
متغیر تعدیل¬کننده: جنسیت و تحصیلات
ملاک ورود: دانش آموز دوره دوم متوسطه مرکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه، و تشخیص بالینی اختلال بازی اینترنتی بر اساس DSM-5
ملاک خروج: اختلال روانی عمده دیگر به جز IGD، اختلال های شخصیت، اعتیاد به مواد مخدر و یا شرکت در جلسات روان درمانی
4-2 جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مرکز استعدادهای درخشان شهر کرمانشاه است که در سال 94/93 در حال تحصیل اند.

4-3 روش نمونه¬گیری و حجم نمونه
روش نمونه¬گیری تصادفی ساده است و نمونه¬ها شامل 515 نفر از دانش آموزان است که از آنها تست IAT گرفته شده و سپس از میان دانش آموزان بازه 70-100 {کاربر معتاد} به شیوه تصادفی 24 نفر انتخاب می شود سپس به صورت تصادفی به دو گروه 12 نفره( 12نفر گروه آزمایش و 12نفر گروه گواه) دریافت کننده درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی، و گروه گواه قرار می¬گیرند.

4-4 ابزار پژوهش
4-4-1 آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ
یک پرسشنامه 20 ماده ای است که اعتیاد به اینترنت را می سنجد. همسانی درونی این آزمون88/0 و بازآزمایی 79/0و بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه 44ذکر کرده¬اند(حقیقی و همکاران،1389).

روش نمره گذاری و تفسیر
روایی و پایای آزمون اعتیاد به اینترنت: پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، که توسط کیمبرلی یانگ ساخته شده است شامل 20 آیتم است، و خود اجرا بوده و به روش لیکرت نمره گذاری می شود. گزاره های این آزمون بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR برای تشخیص قمار بازی بیمارگونه طراحی شده است. نمرات بدست آمده برای هر فرد، وی را در یکی از سه گروه ذیل طبقه بندی می کند: 1- کاربر عادی اینترنت. 2- کاربری که در اثر استفاده زیاد دچار مشکلاتی شده است. 3- کاربر معتاد که استفاده بیش از حد وی را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد.
ویدیانتو و مک موران(2004) در مطالعه خود با عنوان بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسش نامه اعتیاد به اینترنتی یانگ، روایی صوری این پرسشنامه را بالا ذکر کرده است.
همچنین از طریق تحلیل عوامل شش عامل؛ برجستگی، استفاده بیش از حد، بی توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکلات اجتماعی و تاثیر بر عملکرد را بدست آورده اندکه همه اینها نشان دهنده روایی آن است. در مطالعه چانگ(2008) به روش تحلیل عاملی، سه عامل؛ علایم ترک، مشکلات اجتماعی و تاثیر بر عملکرد را بدست آورده اند که همه اینها نشان دهند. این معیار به نظر می رسد که دارای خواص روان سنجی مناسبی باشد. در نهایت، اعتیاد به اینترنت گونه ای از استفاده مفرط از اینترنت است که به مشکلات روانی، اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی در زندگی شخص منجر شود.(گلدبرگ ، به نقل از کینگ ،1996).
یو و همکاران(2004) و در کشور کره آلفای کرونباخ بیش از%9را بدست آوردند. در ایران نیز در اجرای آزمون اعتیاد به اینترنت20 سوالی یانگ در پژوهش قاسم زاده و همکاران(1386) آلفای کرونباخ88% و در پژوهش ناصر ناستی زایی (1388) آلفای کرونباخ81% بدست آمده است. در پژوهش مرآثی و همکاران(1389) روایی محتوایی و همگرا، بازآزمایی(r=%82)، همسانی درونی (a=%88) و تصنیف(r=%72) محاسبه شده است. حساسیت و ویژگی پرسشنامه نیز 78% و 90% گزارش شده است. بر اساس نتایج منحنی راک و حساسیت و ویژگی محاسبه شده و با توجه به نتایج قابل قبول، بهترین نقطه برش بالینی مناسب این پرسش نامه 46 بدست آمده است. بدین معنی که اگر مجموع نمره بدست آمده برای هر فرد بالاتر از 46 باشد، نشان دهنده اعتیاد اینترنتی آن شخص است و این نتایج با یافته های درگاهی(1386) و ویزشفر(1384) مشابهت دارد. در مطالعه یانگ و همکاران هم اعتبار درونی پرسشنامه92% کر شده است(مرآثی و همکاران،1389). در مطالعه ویدیانتو و مک موران نیز همسانی درونی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه82% گزارش شده بود. در پژهش کو و همکاران برای نسخه تایوانی این پرسشنامه حساسیت و ویژگی 85% و 87% محاسبه شده بود.در پژوهش کو و همکاران(2006) هم حساسیت و ویژگی67% و 92% با نقطه برش 48 بدست آمده است(مرآثی و همکاران،1389). در پژوهش تسیتیسیکا و همکاران، نقطه برش 40 به بالا به عنوان اعتیاد اینترنتی در نظر گرفته شده است(تسیتیسیکا و همکاران،2009).
علوی و همکاران (1388)، در پژوهش خود برای نسخه فارسی پرسشنامه پنج عامل “صرف زمان بیش از از حد در اینترنت”،”استفاده از ایترنت جهت کسب آرامش روانی”،”برجستگی”،”استفاده مرضی از چت روم”،”بی توجهی به وظایف شغلی و تحصیلی” را استخراج نمدوند و علاوه بر این پرسشنامه دو نوع روایی دیگر (محتوایی و افتراقی (r=%5) و سه نوع پایایی(بازآزماییr=%79) همسانی درونی(r=%88) و تصنیف(r=%82) بدست آودند و بهترین نقطه برش بالینی این پرسشنامه را 44 ذکر کرده اند(حقیقی و همکاران،1389). تفاوت در نقطه برش بدست آمده می تواند ناشی از جمعیت هدف در پژوهش و ملاکهای تشخیصی در تشخیص اعتیاد به اینترنت باشد(مرآثی و همکاران،1389). جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی تشخیصی استفاده شده است. بدین صورت که پس از شناسایی افرادی که به اینترنت اعتیاد داشتند و افرادی که فاقد این خصیصه بودند میانگین نمره کلی مقیاس اعتیاد به اینترنت، بین دو گروه با استفاده از آزمونt برای گروههای مستقل اجرا شد، که تفاوت از نظر آماری در سطح اطمینان99% معنی دار بود و نشان از روایی ابزار دارد. در پژوهشی که بیدی(2012) در کشور امارات بین 16 ملیت مختلف از مهاجرین در ابوظبی انجام داده اند، به منظور بررسی میزان اعتماد پرسشنامه از روش های آلفای کرونباخ و کودر-ریچاردسون استفاده شده، که میزان اعتماد ابزار به ترتیب84%و 82%گزارش شده است.
نحوه نمره گذاری آزمون اعتیاد به اینترنت یانگ(IAT؛ 1998): آزمون IAT شامل 20 سوال است، خواننده باید به هریک از سوالات روی مقیاس لیکرت 6 درجه ای شامل “شامل حال من نمی شود”(0)، ” به ندرت”(1)، “گاهی”(2)، “معمولا”(3)، “اغلب”(4) و “همیشه”(5) پاسخ بدهد. دامنه نمرات این آزمون از صفر تا 100 است، که نمره بیشتر نشان دهنده وابستگی بیشتر به اینترنت و شدیدتر بودن مشکلاتی است که در نتیجه استفاده مفرط از اینترنت برای شخص بوجود آمده است. برای ارزیابی نمره حاصل می توان از این مقیاس کلی استفاده کرد(یانگ،1998).
جدول ‏3 2:مقیاس کلی آزمونIAT
به ندرت گاهی معمولا اغلب همیشه شامل حال من نمی شود
1 2 3 4 5 .

نمره39-0 ]کاربرمعمولی[: شما یک کاربر معمولی هستید.ممکن است بعضی اوقات گردشتان در وب خیلی طولانی شود، ولی روی میزان استفاده خود کنترل دارید.
نمره69-40 ]کاربر در معرض خطر[: به دلیل استفاده از اینترنت با مشکلاتی مواجه شده اید. باید اثراتی که استفاده از اینترنت روی زندگیتان گذاشته است را به دقت زیر نظر داشته باشید.
نمره100-70 ]کاربرمعتاد[: استفاده از اینترنت مشکلات بزرگی را در زندگی تان بوجود آورده است، که لازم است همین حالا به آنها بپردازید.

4-4-2 مصاحبه بالینی ساختار¬یافته چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (4-DSM)
SCID یک مصاحبه نیمه ساختاریافته است که تشخیص¬هایی براساس DSM-4 فراهم می¬آورد و اجرای آن نیازمند قضاوت بالینی مصاحبه¬گر در مورد پاسخ¬های مصاحبه شونده است. نسخه فارسی SCID، ابزاری معتبر برای تشخیص¬گذاری مقاصد بالینی و به¬ویژه پژوهشی و حتی آموزشی است. از این رو به¬کارگیری آن برای مقاصد فوق¬الذکر در محیط¬های بالینی توصیه می¬شود(امینی و همکاران،1386).
4-5 روش اجرای پژوهش
فرایند اجرای پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
4-5-1 انتخاب آزمودنیها و پیش¬آزمون
با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر از میان دانش آموزان مدارس استعداد های درخشان شهر کرمانشاه است و تنها دبیرستان دوره دوم متوسطه سطح شهر کرمانشاه مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی است و پژوهشگر این پایان نامه خود مشاور این مدرسه است پس از هماهنگی های لازم با مدیریت آموزشگاه از سوی مشاور مدرسه و تشریح اهمیت پژوهش، مقدمات اجرای پژوهش چیده شد.
تعداد دانش آموزان این مرکز در سال تحصیلی 94/93 ، 515 نفر است و با اجرای تست IAT از میان این تعداد، دانش آموزان واجد شرایط تشخیصی “کار بر معتاد” شناسایی شده و سپس با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (4-DSM) دانش آموزان واجد ملاک های تشخیصی اعتیاد تشخیص داده می شوند، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه 12 نفره تقسیم می شوند (گروه آزمایش و گروه گواه). پس از کسب اجازه و لحاظ نمودن موارد اخلاقی، اجرای درمان آغاز خواهد شد
4-5-2 روش¬های مداخله
روش¬ درمانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد عبارت است از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی است. در ادامه به طور مختصر به این شیوه¬ی درمانی اشاره می¬شود.

4-5-2-1 ساختار کلی درمان MBCT
ساختار کلی درمان MBCT طی هشت هفته در جلسات 2 الی 5/2 ساعته برنامه ریزی شده است که قبل ار آن یک دوره مقدماتی جهت آشنایی و ارزیابی تشکیل می شود. برنامه ساختار یافته ای از تکالیف خانگی است که شامل 45 دقیقه تمرین روزانه، تمرین های رسمی و در برخی روزها تمرین های غیر رسمی ذهن آگاهی است و گاهی فرد به ثبت مشاهدات خود از تجارب روزانه اش می پردازد. بسیاری از برنامه ها شامل یک روز تمرین هدایت شده ذهن آگاهی در هفته ششم هستند که در طی آن روز حس ماندگاری از تمرین ذهن آگاهی را تجربه می کنند. تاکید کلی در نیمه اول برنامه، بر فراگیری عدم توجه به تجارب درونی است و اینکه آنچه را در برنامه رخ می دهد، مشاهده کنند.
در نیمه دوم برنامه روی کاربرد برنامه برای ادراک و فهم چالش های موجود در زندگی از طریق تمرین های ذهن آگاهی تاکید می گردد. آموزش های ارایه شده برای هر شرکت کننده از طریق ارایه رهنمودهای جلسه به جلسه و ضبط جلسات آموزشی، مرور تمرین های ذهن آگاهی در منزل هدایت و پشتیبانی می شود.

4-5-2-2 شکل جلسات
غیر از هفته اول، هر جلسه با یک تمرین رسمی همچون(اسکن بدن ، حرکت ذهن آگاهانه و مراقبه نشسته ) آغاز می شود. در پی آن تجارب به دست آمده از تمرین ها و تکالیف خانگی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص شیوه های خاصی از ویژگی های اصلی ذهن آگاهی به بحث و گفت گو می پردازند.به طور کلی